Späť Verzia pre tlač

Schodok štátneho rozpočtu sa medziročne znížil o štvrtinu

03. 09. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/euro_new.jpg

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta 2018 hotovostný schodok vo výške 742,6 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 768,8 mil. eur (+9,4 %) a výdavky vyššie o 518,4 mil. eur (+5,6 %). Uvedené znamenalo medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu o 250,4 mil. eur (-25,2 %).

Daňové príjmy medziročne rástli o 598,8 mil. eur (+8,5 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 355,6 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 178,0 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 40,0 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 23,0 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 3,6 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 0,8 mil. eur. Daň z príjmov fyzických osôb dosiahla úroveň minulého roku.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 158,9 mil. eur (+28,2 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend boli medziročne nižšie o 1,8 mil. eur (-2,2 %). Významnejší príjem z dividend je možný očakávať až po skončení valných zhromaždení jednotlivých spoločností.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 12,9 mil. eur (+2,5 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri iných nedaňových príjmov vo výške 21,7 mil. eur, pri kapitálových príjmoch vo výške 4,6 mil. eur. K poklesu prišlo u administratívnych poplatkoch vo výške 1,1 mil. eur. Úrokové príjmy zaznamenali medziročný pokles o 0,2 mil. eur. Príjmy z prenájmu boli na úrovni minulého roku. V súlade s novelou zákona o rozpočtových pravidlách došlo k zmene zaznamenania grantov, ktoré sa od 1.1.2018 prijímajú a realizujú priamo zo samostatných účtov. Týmto dochádza k medziročnému zníženiu príjmov z grantov a transferov o 12,1 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 81,0 mil. eur (-9,7 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 278,1 mil. eur (+48,3 %), s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 55,0 mil. eur (+64,2 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 30,9 mil. eur (+7,2 %). Transfer Sociálnej poisťovni medziročne poklesol o 227,7 mil. eur (-68,1 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2017
Skutočnosť
k
31.08.2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
31.08.2018
% plnenia ŠR
v roku 2017
% plnenia ŠR v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 8 191 987 13 982 810 8 960 779 58,5% 64,1% 109,4%
Daňové príjmy 11 152 446 7 024 806 11 361 518 7 623 578 63,0% 67,1% 108,5%
EÚ príjmy 1 422 488 563 047 1 378 419 722 004 39,6% 52,4% 128,2%
Dividendy 599 085 83 153 430 509 81 362 13,9% 18,9% 97,8%
  z toho:  štátny rozpočet 599 068 83 153 430 499 81 362 13,9% 18,9% 97,8%
  MH Manažment, a. s. 17 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 840 110 520 981 812 364 533 835 62,0% 65,7% 102,5%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 9 184 983 15 955 715 9 703 400 60,3% 60,8% 105,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 831 323 1 151 189 750 286 71,3% 65,2% 90,3%
EÚ výdavky 1 432 124 575 546 1 378 419 853 631 40,2% 61,9% 148,3%
Spolufinancovanie 227 034 85 700 220 617 140 697 37,7% 63,8% 164,2%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 431 562 768 122 462 449 68,1% 60,2% 107,2%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 334 040 255 392 106 413 80,4% 41,7% 31,9%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 359 037 6 926 812 12 181 976 7 389 924 61,0% 60,7% 106,7%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -992 996 -1 972 905 -742 621 81,4% 37,6% 74,8%


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR