Späť Verzia pre tlač

Vyrovnaný rozpočet Slovenska vidí MMF v roku 2020

26. 07. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/IMF.jpg

Prognóza Medzinárodného menového fondu (MMF) potvrdzuje dobré vyhliadky slovenskej ekonomiky. Ekonomický rast bude v ďalších rokoch akcelerovať k 4 % a bude založený na domácej spotrebe podporenej rekordne vysokou zamestnanosťou. Nulový deficit verejných financií dosiahne Slovensko podľa MMF v roku 2020.

Rýchly ekonomický rast a zvýšenie efektívnosti verejných financií pomohli zníženiu deficitu verejnej správy v uplynulých rokoch. MMF predpokladá, že Slovensko dosiahne vyrovnané hospodárenie v roku 2020. Vďaka tomu sa vytvorí dostatočný fiškálny vankúš na zvládnutie neočakávaných makroekonomických šokov. Rozpočtové plány na ďalšie znižovanie deficitu verejnej správy považuje MMF za správne.

MMF pozitívne hodnotí aj výsledky dosiahnuté pri zvyšovaní efektívnosti výberu DPH a vidí ďalší priestor pre zlepšovanie v tejto oblasti. V správe daní identifikuje ako prioritné rozšírenie kontrolných aktivít pri všetkých kľúčových daniach, prijatie systematického prístupu k identifikácii a vyhodnocovaniu rizík neplnenia daňových povinností, zvýšenie informovanosti daňovníkov a uskutočňovanie pravidelných prieskumov spokojnosti verejnosti so službami Finančnej správy.

Medzi pozitíva zaradilo MMF aj nízky podiel nesplácaných úverov, ktorý sa naďalej znižuje.

MMF podporuje implementáciu projektu Hodnoty za peniaze. V oblasti revízii výdavkov za dôležité považuje zlepšenie prepojenia s rozpočtom. Zároveň upozorňuje, že kapitálové výdavky musia podliehať prísnej prioritizácii.

Štrukturálne politiky je potrebné zamerať na zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín a žien na trhu práce a zlepšiť kvalitu vzdelávania. Participáciu znevýhodnených skupín odporúča MMF podporiť prostredníctvom aktívnych politík trhu práce a to najmä dostupnými tréningovými programami pre tieto skupiny obyvateľstva.
Pre lepšie zosúladenie kariéry a rodinného života žien odporúča MMF zvýšenie dostupnosti zariadení starostlivosti o deti, ktorá by sa doplnila podporou na vyváženejšie čerpanie rodičovskej dovolenky oboma rodičmi.

V oblasti vzdelávania je potrebné zvýšiť atraktívnosť učiteľského povolania, posilniť spoluprácu zamestnávateľov a škôl v oblasti odborného vzdelávania. Medzi ďalšími opatreniami MMF uvádza povinnú predškolskú dochádzku, ktorá má za cieľ zlepšiť najmä výsledky marginalizovaných komunít, či optimalizáciu siete škôl v regionálnom vzdelávaní. Zároveň by mal vzdelávací systém dostatočne flexibilne reagovať na rýchlo sa meniaci dopyt po zručnostiach. Zlepšenie v týchto oblastiach a zároveň zlepšenie kvality verejných inštitúcii má potenciál zvýšiť dlhodobo udržateľný rast ekonomiky Slovenska.

LINK na ARTI IV report:https://www.imf.org/en/Countries/SVK

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR