Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet v marci so schodkom 454 mil. eur

03. 04. 2018

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/Bankovky/bankovky05.jpg

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššie o 29,2 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 1 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne vyššie o 147,1 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu marca 2018 schodok vo výške 454,9 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 117,9 mil. eur.

Medziročný pokles daňových príjmov predstavoval 71,2 mil. eur (-2,6 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 68,5 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 12,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 8,4 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 3,6 mil. eur.  Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb a dani z príjmov právnických osôb.

Príjmy z rozpočtu EÚ medziročne rástli o 102,2 mil. eur. V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k  poklesu oproti vlaňajšku o 1,8 mil. eur. Príjmy z prenájmu sú medziročne vyššie o 0,3 mil. eur a kapitálové príjmy vyššie o 1 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 60,9 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k  nárastu o 91,7 mil. eur, s čím súvisí aj nárast čerpania zdrojov spolufinancovania o 13,4 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2017
Skutočnosť
k
31.03.2017
Schválený
rozpočet
2018
Skutočnosť
k
31.03.2018
% plnenia ŠR
v roku 2017
% plnenia ŠR v roku 2018
Index
2018 / 2017
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 014 129 3 004 293 13 982 810 3 033 486 21,4% 21,7% 101,0%
Daňové príjmy 11 152 446 2 742 457 11 361 518 2 671 220 24,6% 23,5% 97,4%
EÚ príjmy 1 422 488 114 769 1 378 419 216 983 8,1% 15,7% 189,1%
Dividendy 599 085 0 430 509 0 0,0% 0,0% ––
  z toho:  štátny rozpočet 599 068 0 430 499 0 0,0% 0,0% ––
  MH Manažment, a. s. 17 0 10 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 840 110 147 067 812 364 145 283 17,5% 17,9% 98,8%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 234 261 3 341 262 15 955 715 3 488 385 21,9% 21,9% 104,4%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 166 569 379 892 1 151 189 440 774 32,6% 38,3% 116,0%
EÚ výdavky 1 432 124 178 817 1 378 419 270 533 12,5% 19,6% 151,3%
Spolufinancovanie 227 034 23 852 220 617 37 264 10,5% 16,9% 156,2%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 172 157 923 768 122 186 162 24,9% 24,2% 117,9%
Transfer Sociálnej poisťovni  415 325 125 265 255 392 63 848 30,2% 25,0% 51,0%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 359 037 2 475 513 12 181 976 2 489 804 21,8% 20,4% 100,6%
Schodok štátneho rozpočtu -1 220 132 -336 969 -1 972 905 -454 899 27,6% 23,1% 135,0%


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR