Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet v auguste so schodkom 993 mil. eur

04. 09. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/Bankovky/bankovky04.jpg

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli nižšie o 667,6 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o -7,5 %. Výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 285,7  mil. eur (-3 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu augusta 2017 schodok vo výške 993 mil. eur. 

Medziročný pokles daňových príjmov predstavoval 225,4 mil. eur (-3,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 277,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 58,3 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 8,5 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 8,8 mil. eur. K medziročnému poklesu došlo pri dani z príjmov právnických osôb a pri dani vyberanej zrážkou.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zatiaľ dosiahli 83,2 mil. eur, čo pri medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 15,4 mil. eur (+22,7 %).

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 35,1 mil. eur (+4,4 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 341 mil. eur (-37,2 %), s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania vo výške 52 mil. eur (-33,3 %).  Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu sa medziročne znížilo o 82,4 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
2016
Skutočnosť
k
31.08.2016
Schválený
rozpočet
2017
Skutočnosť
k
31.08.2017
% plnenia ŠR
v roku 2016
% plnenia ŠR v roku 2017
Index
2017 / 2016
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 275 917 8 859 625 15 390 147 8 191 987 62,1% 53,2% 92,5%
Daňové príjmy 11 068 314 7 250 187 11 530 095 7 024 806 65,5% 60,9% 96,9%
EÚ príjmy 1 939 785 1 017 132 2 655 927 563 047 52,4% 21,2% 55,4%
Dividendy 477 486 67 794 435 194 83 153 14,2% 19,1% 122,7%
  z toho:  štátny rozpočet 477 439 67 794 435 177 83 153 14,2% 19,1% 122,7%
  MH Manažment, a. s. 47 0 17 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 790 332 524 512 768 931 520 981 66,4% 67,8% 99,3%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 256 172 9 470 692 17 383 366 9 184 983 62,1% 52,8% 97,0%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 174 997 796 259 1 310 049 831 323 67,8% 63,5% 104,4%
EÚ výdavky 1 753 284 916 552 2 655 927 575 546 52,3% 21,7% 62,8%
Spolufinancovanie 269 968 156 250 528 037 104 277 57,9% 19,7% 66,7%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 796 399 346 673 044 431 562 62,9% 64,1% 108,1%
Transfer Sociálnej poisťovni  365 324 211 663 501 059 334 040 57,9% 66,7% 157,8%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 057 803 6 990 622 11 715 250 6 908 235 63,2% 59,0% 98,8%
Schodok štátneho rozpočtu -980 255 -611 067 -1 993 219 -992 996 62,3% 49,8% 162,5%


Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR