Späť Verzia pre tlač

Štátny rozpočet v júli so schodkom 765 mil. eur

01. 08. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/Budova MF SR new.jpg

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli nižšie o 498,6 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o -6,4 %. Rovnako aj výdavky štátneho rozpočtu boli medziročne nižšie o 357 mil. eur (-4,3 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu júla 2017 schodok vo výške 765,8 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zvýšenie schodku štátneho rozpočtu o 141,6 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 299,3 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 50,6 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 15,4 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 8,8 mil. eur a pri dani vyberanej zrážkou vo výške 2,9 mil. eur. Pri dani z príjmov právnických osôb došlo k medziročnému poklesu.

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend zatiaľ dosiahli 54,4 mil. eur, čo pri medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 22,6 mil. eur (+71,2 %).

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 11,3 mil. eur (+1,4 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 357,9 mil. eur (-42,5 %), s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania vo výške 56,6 mil. eur  (-40,7 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu sa medziročne znížilo o 141,4 mil. eur (-2,3 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť
2016
Skutočnosť
k
31.07.2016
Schválený
rozpočet
2017
Skutočnosť
k
31.07.2017
% plnenia ŠR
v roku 2016
% plnenia ŠR v roku 2017
Index
2017 / 2016
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 275 917 7 744 569 15 390 147 7 245 932 54,2% 47,1% 93,6%
Daňové príjmy 11 068 314 6 339 123 11 530 095 6 293 706 57,3% 54,6% 99,3%
EÚ príjmy 1 939 785 929 453 2 655 927 462 998 47,9% 17,4% 49,8%
Dividendy 477 486 31 795 435 194 54 426 6,7% 12,5% 171,2%
  z toho:  štátny rozpočet 477 439 31 795 435 177 54 426 6,7% 12,5% 171,2%
  MH Manažment, a. s. 47 0 17 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 790 332 444 198 768 931 434 802 56,2% 56,5% 97,9%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 256 172 8 368 772 17 383 366 8 011 698 54,9% 46,1% 95,7%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 174 997 796 245 1 310 049 807 542 67,8% 61,6% 101,4%
EÚ výdavky 1 753 284 843 248 2 655 927 485 280 48,1% 18,3% 57,5%
Spolufinancovanie 269 968 139 113 528 037 82 537 51,5% 15,6% 59,3%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 796 347 392 673 044 401 471 54,7% 59,7% 115,6%
Transfer Sociálnej poisťovni  365 324 158 747 501 059 292 285 43,5% 58,3% 184,1%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 057 803 6 084 027 11 715 250 5 942 583 55,0% 50,7% 97,7%
Schodok štátneho rozpočtu -980 255 -624 203 -1 993 219 -765 766 63,7% 38,4% 122,7%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR