Späť Verzia pre tlač

Príjmy rozpočtu medziročne rastú

03. 04. 2017

ImgCont/1_New_image/FotoPressDep/bankovka_new1.jpg

Príjmy štátneho rozpočtu oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli vyššie o 348,4 mil. eur, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast až o 13,1 %. Rozpočtové výdavky boli naopak nižšie o 193,5 mil. eur (-5,5 %). Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu marca 2017 schodok vo výške 337 mil. eur. Schodok štátneho rozpočtu sa tak medziročne znížil až o 541,9 mil. eur, teda -61,7 %.

Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 304,8 mil. eur (12,5 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty, ktorej výber bol vyšší o 189,9 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 82,3 mil. eur, pri spotrebných daniach 19,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 7 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 0,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu vo výške 1,6 mil. eur.

Pozitívny vývoj zaznamenali aj príjmy z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 61,3 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu boli medziročne nižšie o 73,7 mil. eur (-16,2 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 131,4 mil. eur (-42,4 %), s čím súvisí aj úspora zdrojov spolufinancovania o 17,8 mil. eur (-37,5 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 36,4 mil. eur (-18,7 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu sa medziročne znížilo o 59,5 mil. eur (-2,4 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2016
Skutočnosť
k
31.03.2016
Schválený
rozpočet
2017
Skutočnosť
k
31.03.2017
% plnenia ŠR
v roku 2016
% plnenia ŠR v roku 2017
Index
2017 / 2016
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 14 275 917 2 655 846 15 390 147 3 004 293 18,6% 19,5% 113,1%
Daňové príjmy 11 068 314 2 437 675 11 530 095 2 742 457 22,0% 23,8% 112,5%
EÚ príjmy 1 939 785 53 442 2 655 927 114 769 2,8% 4,3% 214,8%
Dividendy 477 486 2 000 435 194 0 0,4% 0,0% 0,0%
  z toho:  štátny rozpočet 477 439 2 000 435 177 0 0,4% 0,0% 0,0%
  FNM SR 47 0 17 0 0,0% 0,0% ––
Ostatné príjmy 790 332 162 729 768 931 147 067 20,6% 19,1% 90,4%
Výdavky štátneho rozpočtu 15 256 172 3 534 729 17 383 366 3 341 262 23,2% 19,2% 94,5%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 174 997 453 565 1 310 049 379 892 38,6% 29,0% 83,8%
EÚ výdavky 1 753 284 310 211 2 655 927 178 817 17,7% 6,7% 57,6%
Spolufinancovanie 269 968 47 456 528 037 29 678 17,6% 5,6% 62,5%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 634 796 194 343 673 044 157 923 30,6% 23,5% 81,3%
Transfer Sociálnej poisťovni  365 324 0 501 059 125 265 0,0% 25,0% 100,0%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 11 057 803 2 529 154 11 715 250 2 469 687 22,9% 21,1% 97,6%
Schodok štátneho rozpočtu -980 255 -878 883 -1 993 219 -336 969 89,7% 16,9% 38,3%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR