Späť Verzia pre tlač

Najčastejšie kladené otázky a odpovede

Prepojenie na najčastejšie kladené otázky:

Finančná správa SRColná sekcia Finančnej správy SRDaňová sekcia Finančnej správy SRPozn: Pokliknutí na odkaz sa Vám otvorí webový portál organizácie v obsahu s najčastejšie kladenými otázkami.

5 Aké sú nevýhody ISDS pre štát ako žalovaného v medzinárodnej investičnej arbitráži?

(i) Vysoké náklady. Je pravda, že medzinárodné investičné arbitráže sú spojené s vysokými nákladmi najmä na právne zastúpenie. Táto skutočnosť však môže byť zmierňovaná priznaním časti trov konania strane, ktorá spor vyhrala (viď Štatistiky SR). Vysoké náklady právneho zastúpenia tiež súvisia s náročnosťou sporu, kde je štát ako suverén žalovaný za porušenie medzinárodných záväzkov. Avšak, ak by aj nebol zavedený systém ISDS, investori by mohli žalovať štát na miestnych súdoch, kde by tiež bolo potrebné zabezpečiť právne zastúpenie. Pritom v konaní pred slovenskými súdmi je možné priznať náhradu trov právneho zastúpenia len do výšky tarifnej odmeny stanovenej vyhláškou, pričom skutočné náklady právneho zastúpenia sú často niekoľkonásobne vyššie. (ii) Nemožnosť odvolania. V prípade procesných pravidiel ICSID síce nie je možné odvolanie, je však možné za určitých okolností zrušenie rozsudku. V prípade arbitrážnych pravidiel UNCITRAL je možné podať návrh na zrušenie rozsudku v závislosti od právneho poriadku miesta arbitráže, ktoré si strany zvolili. Ďalej, CETA už počíta s možnosťou vytvorenia odvolacieho mechanizmu priamo pre medzinárodné investičné arbitráže.