Späť Verzia pre tlač

Najčastejšie kladené otázky a odpovede

1. Žiadam o poskytnutie informácie, či mám podporu v nezamestnanosti, ktorá mi bola vyplatená v roku 2011 zahrnúť do úhrnu príjmov v daňovom priznaní za rok 2011, alebo sa táto do priznania neuvádza.

Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je daňové priznanie za zdaňovacie obdobie povinný podať daňovník v prípade, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, t.j. 50% nezdaniteľnej časti na daňovníka čo je za zdaňovacie obdobie suma vo výške 1 779,65 eura. Zdaniteľnými príjmami sú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené ani podľa zákona o dani z príjmov a ani podľa medzinárodných zmlúv (§ 2 písm. h) zákona). Podpora v nezamestnanosti je dávkou vyplácanou podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorá je podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, príjmom oslobodeným od dane nezahŕňaným medzi úhrn príjmov dosahovaných daňovníkom a neuvádzaným v daňovom priznaní.

2. Obce vydávajú platobné výmery za psa ako aj daň z nehnuteľnosti. Na internetovej stránke vo vzoroch tlačív je uvedené, že sa vydávajú Rozhodnutia", nie "Platobné výmery". Zákon č.582/2004 Z. z. ukladá povinnosť obce vyrubiť miestnu daň resp. miestny poplatok "Platobným výmerom", nie Rozhodnutím".

S účinnosťou od 1. januára 2012 bol novelizovaný zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v rámci tejto novely sa slová „platobný výmer“ nahradili slovom „rozhodnutie“. Uvedená novela je v čl. III zákona č. 548/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

3. Ak podnikateľ poskytuje upratovacie služby, klientovi vystaví faktúru, je zaplatená v hotovosti, vystaví príjmový doklad o prijatej tržbe je povinný túto tržbu evidovať v ERP.

Odpoveď je obsiahnutá v otázkach č. 10 a č. 18 materiálu „Praktické príklady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP“ zverejneného na web stránke ministerstva financií a platí pre podnikateľov, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby taxatívne ustanovené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že „upratovacie služby“ nie sú ustanovené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, nie je povinnosť evidovať prijaté tržby v elektronickej registračnej pokladnici, a to aj v prípade, ak na predmetné služby bude vystavená faktúra.

4. Spoločnosť s ručením obmedzeným prevádzkuje "prepravu osôb", nie taxi, ktorá nemusí mať taxameter. Musí mať fiškálnu registračnú pokladnicu?

Podľa § 2 písm. j) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov službou je služba uvedená v prílohe č. 1 tohto zákona. Vzhľadom na to, že poskytovanie činnosti „preprava osôb“ sa nenachádza v prílohe č. 1, nie je povinnosť evidovať prijaté tržby v elektronickej registračnej pokladnici (vystavenie príjmového pokladničného dokladu je postačujúce).

5. Žiadam o informáciu, či sa menili vzory tlačív daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti pre rok 2012.

Na rok 2012 sa nemenili vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a platia vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností platných od roku 2009 a vydaných podľa opatrenia Ministerstva financií SR z 1. októbra 2008 č. MF/020094/2008-72. Pri podávaní daňových priznaní k dani z nehnuteľností sa môžu použiť tlačiva vytlačené priamo z internetovej stránky Ministerstva financií SR (nachádzajú sa v sekcii Materiály a dokumenty/vzory tlačív/vzory daňových priznaní/dane z nehnuteľností).

6. Na internetovej stránke MF SR sú zverejnené "vzory" rozhodnutí, ktorými sa vyrubujú miestne dane a miestne poplatky platné od 1.1.2012. Nakoľko jednotlivé časti rozhodnutí neobsahujú náležitosti vyplývajúce z § 63 daňového poriadku žiadam o informáciu či tieto nedostatky môžu viesť k zrušeniu rozhodnutia pri podaní opravných prostriedkov.

Vzory rozhodnutí na vyrubenie miestnych daní a poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, uverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií SR, sú v súlade s § 63 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a obsahujú všetky náležitosti podľa citovaného ustanovenia daňového poriadku.

7. Žiadam o informáciu, či je možné posielať e-mailom slovenskej firme elektronickú faktúru bez pečiatky a elektronického podpisu?

Tuzemský účtovný doklad je preukázateľný účtovný doklad vyhotovený účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Účtovný doklad musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 10 citovaného zákona, okrem iného podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie. Podpisovým záznamom podľa § 32 ods. 3 zákona sa rozumie účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme. Na obidve formy podpisového záznamu sa pritom nahliada rovnako a obidve formy sa môžu použiť na mieste, kde sa vyžaduje vlastnoručný podpis. Zákon nevyžaduje zaručený elektronický podpisový záznam podľa osobitného predpisu. K povinným náležitostiam účtovného dokladu podľa zákona nepatrí pečiatka, podpis osoby zodpovednej za jeho vyhotovenie prípadne podpisový záznam štatutárneho zástupcu účtovnej jednotky, ktorá účtovný doklad vyhotovila. Je vecou dodávateľa a odberateľa ako si vo vzájomnom zmluvnom vzťahu upravia oblasť fakturácie vrátane podpisovania.

8. Sme účtovná kancelária zastupujúca klientov. Pre niektorých z nich nám neprišli oznámenia o nových číslach účtov pre platenie daní a potrebujeme zaplatiť daň zo mzdy a nevieme kde. Na koho sa prosím máme obrátiť s týmto problémom? Máme klienta, ktorému neprišlo číslo účtu a neprišlo ani nám. Kde majú títo ľudia platiť dane aby z toho nemali problém?

Podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov daňový subjekt je povinný označiť platbu dane spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo; to neplatí ak je správcom dane obec. Na základe uvedeného bola vydaná vyhláška Ministerstva financií SR č. 378 zo dňa 28. októbra 2011 kde je v § 1 ods. 1 písm. b) uvedené, že platba sa označí číslom účtu správcu dane, na ktorý má byť platba dane uhrádzaná, oznámeným daňovému subjektu príslušným správcom dane podľa osobitného predpisu. Z uvedeného vyplýva, že číslo účtu oznámi daňovému subjektu príslušný správca dane. Takéto oznámenia zasielali príslušné daňové úrady v decembri 2011 všetkým registrovaným daňovým subjektom. V prípade, ak niektorý daňový subjekt neprevzal zásielku na pošte, resp. zásielka mu nebola doručená, môže si toto oznámenie prevziať na príslušnom daňovom úrade resp. pobočke daňového úradu.

9. Sme povinní používať registračnú pokladnicu, keď poskytujeme služby (realitná činnosť – sprostredkovanie predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie služieb pri predaji nehnuteľností.

Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov cit. zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu. Aby pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby vznikla povinnosť používať pokladnicu musia byť súčasne splnené tieto podmienky:  podnikateľská činnosť osoby, ktorá predáva tovar alebo poskytuje službu (podnikateľskou činnosťou sa rozumie podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov),  predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré sú taxatívne ustanovené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,  prijímanie tržby, pričom tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Vzhľadom na to, že Vami poskytované služby (realitná činnosť – sprostredkovanie predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie služieb pri predaji nehnuteľností) nie sú uvedené v prílohe č. 1 cit. zákona, nie je povinnosť prijaté tržby za ne evidovať v elektronickej registračnej pokladnici.

10. Kedy budú k dispozícií tlačivá Vyhlásení o poukázaní 2% z odvedenej dane, ktoré môžu použiť fyzické osoby v roku 2012. Bude možné použiť aj minuloročné tlačivá?

V oznámení Ministerstva financií SR, uverejnenom aj s prílohami (vzory tlačív) na internetovej stránke Ministerstva financií SR: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8088 sa odporúča používať za zdaňovacie obdobie roku 2011 rovnaký vzor tlačiva na poukazovanie sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, aký bol odporúčaný za zdaňovacie obdobie roku 2010.

11. Aká bude nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2012 a 1/12.

V nadväznosti na § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 alebo súčet čiastkových základov dane z týchto príjmov u daňovníka - fyzickej osoby znižuje o nezdaniteľné časti základu dane (ďalej len „NČZD“) uvedené v § 11 ods. 2 (na daňovníka) a ods. 3 (na manželku/manžela) zákona o dani z príjmov. Výška NČZD je naviazaná na sumu platného životného minima k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia. Platné životné minimum sa mení každoročne k 1. júlu kalendárneho roka a v roku 2012 sa na účely výpočtu NČZD použije výška platného životného minima od 1.7.2011, čo v prípade plnoletej fyzickej osoby predstavuje 189,83 € mesačne. Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa v porovnaní s rokom 2011 nemení a postupuje sa podľa rovnakého vzorca, t.j. 19,2 - násobku sumy platného životného minima. Daňovník si tak bude znižovať základ dane v roku 2012 o sumu 3644,74 € ročne a mesačne vo výške 1/12 ročnej NČZD, čo predstavuje 303,72 €. Presnú informáciu o výpočte mesačnej NČZD vydalo Ministerstvo financií SR v rámci „Oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“, ktorú môžete nájsť na nasledovnom linku: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8027. Na záver pre úplnosť informácie uvádzame, že ak základ dane daňovníka v budúcom roku bude nižší alebo rovný sume 18 983 €, daňovník si uplatní NČZD v plnej výške. Ak základ dane prekročí uvedenú hranicu, bude dochádzať k pomernému kráteniu jej výšky. NČZD sa potom bude uplatňovať vo výške rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a ¼ základu dane daňovníka. Ak takáto suma bude nižšia ako nula, NČZD ročne na daňovníka sa bude rovnať nule.

12. Adresy daňových úradov SR platné k 1.1.2012.

DÚ Bratislava, Ševčenkova 32, P.O.BOX 154, 850 00 Bratislava DÚ pre vybrané daňové subjekty, Radlinského 37, 817 73 Bratislava 15 DÚ Trnava, Hlboká 8/1, 917 65 Trnava DÚ Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra DÚ Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín DÚ Žilina, J. Kráľa 2, 010 01 Žilina DÚ Banská Bystrica, Nová ulica 13, 974 01 Banská Bystrica DÚ Prešov, Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov DÚ Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice

13. Žiadam o informáciu ohľadom vyplatenie anonymnej vkladnej knižky. Prosím Vás na koho sa v tejto veci je potrebné obrátiť, akú žiadosť vypísať.

Z dôvodu pretrvávajúceho záujmu o výplatu náhrady zostatku zrušeného vkladu na doručiteľa bola Národnou radou SR schválená novela zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá s účinnosťou od 1. 3. 2012 umožní uplatniť nárok na výplatu peňažných prostriedkov v rozsahu náhrad zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa. Na základe uvedenej právnej úpravy bude možné prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk požiadať o výplatu peňažných prostriedkov v rozsahu týchto náhrad, a to najneskôr do 31. decembra 2013. Právo na výplatu peňažných prostriedkov v rozsahu náhrady zostatku zrušeného vkladu na doručiteľa má osoba, ktorá predloží vkladnú knižku na doručiteľa alebo iný cenný papier na doručiteľa potvrdzujúci uloženie tohto vkladu a preukáže svoju totožnosť dokladom totožnosti. Ak je vklad viazaný na oznámenie hesla a žiadateľ nepozná heslo, musí preukázať, že mu vklad patrí. Svoj oprávnený nárok môže žiadateľ tiež preukázať právoplatným rozhodnutím (originálom alebo úradne osvedčenou kópiou), vydaným v dedičskom konaní a potvrdzujúcim skutočnosť, že vkladná knižka alebo cenný papier prešli do jeho majetku. Požiadať o výplatu týchto peňažných prostriedkov bude možné v banke alebo pobočke zahraničnej banky osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu od 1.3.2012 na tlačive, ktoré zverejnia banky a pobočky zahraničných bánk vo svojich prevádzkových priestoroch a na svojej internetovej stránke, pričom lehota na výplatu zostatku je 90 dní odo dňa podania žiadosti v príslušnej banke. Oproti minulosti bude možné požiadať o výplatu peňažných prostriedkov aj bezhotovostne prevodom na účet. Záverom upozorňujeme, že žiadosti podané v období od 1.1.2012 do 29.2.2012 nie je možné akceptovať z dôvodu neexistencie zákonných podmienok na výplatu peňažných prostriedkov a preto odporúčame v prípade záujmu opätovne podať žiadosť, a to na tlačive platnom od 1.3.2012.

14. Žiadam o informáciu, či je možné požiadať daňový úrad o vrátenie dane z úrokov za rok 2011 z terminovaného účtu dieťaťa.

Účinnosťou zákona č. 548/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa od 1. 1. 2011 zmenili ustanovenia § 43 ods. 6 a 7, čím sa zmenil aj spôsob uplatňovania dane vyberanej zrážkou tak, aby jej výberom bola splnená daňová povinnosť daňovníkov riadnym vykonaním zrážky dane. Na základe vyššie uvedeného, sa už daňovník nemôže rozhodnúť daň vyberanú zrážkou z termínovaného účtu považovať za preddavok na daň a tento si odpočítať od dane v daňovom priznaní. S účinnosťou od 1.1.2011 už nie je možné požiadať správcu dane o vrátenie dane z úrokov za zdaňovacie obdobie roka 2011 z termínovaného účtu dieťaťa.

15. Chcela by som sa informovať o poskytnutí pôžičky na začiatok podnikania na kúpu nehnuteľnosti a informovať sa, či by sa dala založiť nehnuteľnosť, ktorú by som chcela zakúpiť.

Vzhľadom na kompetencie určené zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slovenskej republiky neposkytuje finančnú pomoc a ani pôžičky fyzickým osobám a podnikateľom. Na uvedené účely nemá rozpočtované finančné prostriedky. V tejto súvislosti Vám odporúčame obrátiť sa so žiadosťou o financovanie Vášho podnikateľského plánu na banky, ktoré poskytujú úvery aj pre podnikateľov, napr. na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a.s. (ďalej len „SZRB“), ktorá vykonáva bankové obchody charakteru poskytovaných úverov a bankových záruk. SZRB sa orientuje na podporu vzniku, rozvoja a stabilizácie malého a stredného podnikania na Slovensku, s cieľom zjednodušiť existujúcim a malým podnikateľom prístup k úverovým zdrojom. Medzi jej produktmi nájdete okrem priameho a nepriameho úveru aj bankovú záruku na úver s priamym či nepriamym zabezpečením. Pre bližšie informácie môžete navštíviť internetovú stránku SZRB (www.szrb.sk), kde okrem bližšieho popisu jednotlivých produktov a podmienok ich poskytovania nájdete aj všeobecné obchodné podmienky SZRB.

16. Žiadam o uvedenie právnej normy, v ktorej je stanovená povinnosť zavedenia dane z kotlov na spaľovanie plynu platnej od 1. 1. 2012.

Novelou zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov účinnou od 1. januára 2012 (ďalej len „zákon č. 609/2007 Z. z.“) je podľa § 31 ods. 1 písm. f) od spotrebnej dane zo zemného plynu oslobodený zemný plyn, ak je používaný koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti, pričom toto oslobodenie sa nevzťahuje na zemný plyn používaný na výrobu tepla domácnosťou, ktorá nemá vlastný zdroj vykurovania v rodinnom dome alebo byte. To znamená, že od 1. januára 2012 od spotrebnej dane zo zemného plynu nie sú oslobodené domácnosti žijúce v bytových domoch, ktoré majú jednu spoločnú kotolňu (v spoluvlastníctve), ktorou sa vyrába teplo na vykurovanie jednotlivých bytov. Tieto domácnosti však majú nárok na oslobodenie od spotrebnej dane pre zemný plyn, ktorý je používaný na varenie. Oslobodené od spotrebnej dane zo zemného plynu sú naďalej domácnosti žijúce v: – bytových domoch, ktoré majú individuálny zdroj vykurovania (vlastný kotol), a to bez ohľadu na to, či je tento kotol umiestnený priamo v byte alebo na chodbe alebo v pivnici. V tomto prípade je podstatné, že odberateľom zemného plynu je domácnosť a nie umiestnenie kotla. – rodinných domoch, ktoré majú individuálny zdroj vykurovania (vlastný kotol), a to bez ohľadu na skutočnosť, či je tento kotol umiestnený priamo v dome (napr. v kúpeľni, v kuchyni alebo v pivnici) alebo je umiestnený mimo domu napríklad v garáži.

17. V prípade, že sme dvaja spoluvlastníci domu či pozemkov, musí podať každý jeden spoluvlastník zvlášť daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a kde ho máme podať.

Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome) v spoluvlastníctve viacerých osôb, podľa § 19 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov daňové priznanie k dani z nehnuteľností podá každá fyzická alebo právnická osoba podľa svojho spoluvlastníckeho podielu. V prípade, že sa spoluvlastníci dohodnú, daňové priznanie môže podať zástupca, ktorého dohodou spoluvlastníci určia, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane z nehnuteľností pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade daňové priznanie podáva jeden z nich. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva obci (alebo mestu) ako správcovi dane z nehnuteľností, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza (§ 99 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Ak vlastníte nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú vo viacerých obciach, ste povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností každej z nich.

18. Žiadam o poskytnutie termínu zverejnenia "aktuálnych tlačív za r. 2011", daňové priznanie k dani z príjmov FO, PO, hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti - doposiaľ nie sú tlačivá na webovom portáli.

Vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2011 boli ustanovené Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2011 č. MF/025279/2011-721, ktoré bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č 13/2011 (1. časť). Na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky sú tlačivá týchto daňových priznaní zverejnené na adrese http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8066. Podľa informácie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky bude elektronické vyplnenie tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v aplikácii eDane sprístupnené do konca mesiaca február 2012 Vzor hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti bol ustanovený Oznámením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/29092/2011-72 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, ktoré bolo uverejnené taktiež vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2011 (1. časť). Na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky je toto tlačivo zverejnené na adrese http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8087.

19. Žiadam o informáciu, či musím platiť za účty cenných papierov vedené v CDCP na mená zosnulých príbuzných, v dedičskom konaní to nebolo a nevedel som ani, že vlastnia „bezcenné“ cenné papiere, viete mi poradiť, ako to mám vyriešiť?

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) je povinný na žiadosť notára pre potreby dedičského konania zaslať mu výpis z účtu majiteľa cenných papierov. Je na škodu veci, že notár takto nekonal, a to obzvlášť v prípade, aký uvádzate, že na účtoch pozostalých sú „bezcenné“ cenné papiere, ktoré by ste mohli previesť na Fond národného majetku SR (ďalej len „fond“), pričom fond by uhradil náklady spojené s prevodom a taktiež poplatky za vedenie účtu. Podľa platnej legislatívy v konaní o doteraz nevyrovnanom majetku je dominujúca zásada podania návrhu (§175x ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku), čo znamená, že niektorý z účastníkov dodatočného dedičského konania musí dať návrh na jeho začatie a notár by mal obnoviť dedičské konanie pre dodatočne zistený a dedičsky nevyrovnaný majetok. Tento majetok by mal prejsť na dedičov prechodom týchto cenných papierov na ich účty majiteľov cenných papierov v CDCP alebo u člena CDCP. Pokiaľ by však už nemali založené účty, bolo ich potrebné založiť za poplatok podľa platného cenníka CDCP/člena CDCP. Po vykonaní prechodu cenných papierov na účty majiteľov cenných papierov – dedičov by následne podľa ich „hodnoty“ mohli byť „bezcenné“ cenné papiere prevedené na fond. Ak by následne po prevode cenných papierov na fond ostali účty majiteľov cenných papierov – dedičov bez evidencie ďalších „vlastných“ cenných papierov, bolo by potrebné požiadať CDCP o zrušenie týchto účtov, pokiaľ ich majitelia nehodlajú v budúcnosti využívať, nakoľko i prázdne účty je povinný CDCP viesť ešte 3 roky. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako i spôsob doručenia výpisov z účtov majiteľov cenných papieroch po pozostalých Vám odporúčame využiť možnosť bezplatného právneho poradenstva na webovom sídle http://ficek.sk/advokatska-kancelaria-bratislava/online-pravna-poradna.html. Možno sa domnievať, že po nezaplatení poplatkov za vedenie účtu majiteľa cenných papierov pristúpi CDCP k ich vymáhaniu buď samostatne alebo prostredníctvom postúpenia týchto pohľadávok pre subjekt, ktorý bude tieto pohľadávky vymáhať.

19. Rád by som požiadal o informáciu ohľadne možnosti čerpania eurofondov, či sa organizujú školenia aj pre malých podnikateľov. Máte pripadne k dispozícií info materiály týkajúce sa eurofondov a ich možnosti čerpania?

Poskytovanie informácií o možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ prípadne organizovania školení verejnosť alebo pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) spadá do kompetencie príslušných ministerstiev vystupujúcich v pozícií riadiacich orgánov jednotlivých operačných programov. Riadiace orgány vydávajú pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) metodické príručky za účelom ich orientácie v procesných náležitostiach potrebných na získanie NFP na spolufinancovanie projektov. Cieľom príručky je detailne, ale zároveň jasne a prehľadne poskytnúť žiadateľovi návod na splnenie náležitostí nevyhnutných na získanie NFP. Pre získanie NFP na projekt spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov je pre žiadateľa potrebné predovšetkým si zistiť, z ktorého operačného programu by daný projekt mohol byť spolufinancovaný. Bližšie informácie o jednotlivých operačných programoch, z ktorých možno získať príspevok na financovanie, školeniach pre žiadateľov, postupoch pre žiadateľa o získanie NFP, jednotlivých výzvach na predkladanie projektov, nájdete na web stránke www.nsrr.sk prípadne na web stránkach jednotlivých ministerstiev zapojených do implementácie štrukturálnych fondov.

20. V roku 2011 som vyhral osobný automobil. Chcel by som zaplatiť daň z výhry, viete mi poskytnúť číslo účtu na ktorý sa uhrádzajú dane z výhier.

Hodnotu výhry je potrebné zahrnúť do príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie – rok 2011 a daň vysporiadať podaním daňového priznania. V prípade, ak Vám do lehoty na podanie daňového priznania správca dane neoznámi číslo účtu, na ktorý máte daň zaplatiť, podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ste povinný zaplatiť daň do ôsmich dní od doručenia oznámenia o čísle účtu.