Späť Verzia pre tlač

Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR za rok 2004

aktualizované dňa: 13. 07. 2005

O B S A H

ÚVOD

1. Súhrnná charakteristika a zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia

A. Záväzné ukazovatele a rozpočtové opatrenia

B. Zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR

1.1. Plnenie príjmov

A. Zhodnotenie plnenia príjmov kapitoly MF SR celkom podľa rozpočtovej a ekonomickej klasifikácie

B. Zhodnotenie plnenia príjmov rozpočtových organizácií kapitoly MF SR podľa rozpočtovej a ekonomickej klasifikácie

B.1. MF SR – úrad
B.2. Správa finančnej kontroly, Bratislava
B.3. Správa finančnej kontroly, Zvolen
B.4. Správa finančnej kontroly, Košice
B.5. Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
B.6. Colné riaditeľstvo SR
B.7. DataCentrum
B.8. VDZ Financie, Tatranská Lomnica
B.9. Úrad pre štátnu pomoc
B.10. Štátna pokladnica
B.11. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

1.2. Čerpanie výdavkov

A. Zhodnotenie výdavkov kapitoly MF SR celkom podľa rozpočtovej a ekonomickej klasifikácie

A.1. Bežné výdavky (600)
A.2. Kapitálové výdavky (700)
A.3. Poskytnutie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istín (800)
A.4. Prevod prostriedkov (900)

B. Zhodnotenie výdavkov rozpočtových organizácií kapitoly MF SR podľa rozpočtovej a ekonomickej klasifikácie

B.1. MF SR – úrad
B.2. Správa finančnej kontroly, Bratislava
B.3. Správa finančnej kontroly, Zvolen
B.4. Správa finančnej kontroly, Košice
B.5. Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
B.6. Colné riaditeľstvo SR
B.7. DataCentrum
B.8. VDZ Financie, Tatranská Lomnica
B.9. Úrad pre štátnu pomoc
B.10. Štátna pokladnica
B.11. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
B.12. Stály sekretariát Rady colnej únie

1.3. Čerpanie výdavkov rozpočtových organizácií podľa funkčnej klasifikácie

2. Prostriedky prijaté z EÚ

3. Prostriedky získané z privatizácie

4. Vyhodnotenie rozpočtových programov

5. Vyhodnotenie výsledkov vonkajších kontrol

Z á v e r

T a b u ľ k y

č. 1 – Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly za rok 2004
č. 2 – Výdavky rozpočtovej kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2004
č. 3 – Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2004
č. 4 – Súvaha rozpočtových organizácií za rok 2004

Prílohy

č. 1 – Prehľad plnenia príjmov kapitoly MF SR za rok 2004
č. 2 – Prehľad čerpania výdavkov kapitoly MF SR za rok 2004
č. 3 – Čerpanie mzdových prostriedkov – štatistika za rok 2004
č. 4 – Prehľad o vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2004
č. 5 – Hodnotenie plnenia rozpočtových programov kapitoly MF SR za rok 2004
č. 6 - Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12.2004

Príloha: