Späť Verzia pre tlač

Hodnotiaci dokument Svetovej banky (PAD)

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

OHODNOCOVACÍ DOKUMENT PROJEKTU O NAVRHOVANEJ PôŽIČKE VO VÝŠKE 6 MIL. USD PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU NA PROJEKT RIADENIA VEREJNÝCH FINANCIÍ

Jednotka pre zníženie chudoby a finančného riadenia
Reforma verejného sektoru a inštitúcií
Región Európy a strednej Ázie

MENOVÉ EKVIVALENTY
(skutočný výmenný kurz)
Menová jednotka = Sk

FIŠKÁLNY ROK
1. januára – 31. decembra

SKRATKY A AKRONYMÁ

CAS Stratégia pomoci pre danú krajinu
CFAA Ohodnotenie finančnej zodpovednosti pre danú krajinu
CPAR Ohodnocovacia správa o verejnom obstarávaní pre danú krajinu
DPR Revízia rozvojovej politiky
EK Európska komisia
ECA Európa a stredná Ázia
EFSAL EFSAL pôžička
EÚ Európska únia
FMRs Správy o hospodárení
FPI Inštitút finančnej politiky
FSL Pôžička s pevnou maržou
HDP Hrubý domáci produkt
HP Hewlett-Packard
IAS Medzinárodné účtovné štandardy
IDF Fond inštitucionálneho rozvoja
IFAC Medzinárodná federácia účtovníkov
MMF Medzinárodný menový fond
MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MTEF Rámec strednodobých výdavkov
NBS Národná banka Slovenska
OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
PPF Úver na prípravu projektu
QCBS Výber založený na kvalite a nákladoch
SDP Štandardné percento čerpania
SGI Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
SOE Výkaz o výdavkoch
TA Technická pomoc
TAL Pôžička technickej pomoci

Viceprezident: Johannes F. Linn
Riaditeľ pre krajinu: Roger W. Grawe
Riaditeľ/manažér sektora: Cheryl W. Gray, Helga Muller
Vedúca tímu pre úlohy: Sandra Bloemenkamp

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
PROJEKT RIADENIA VEREJNÝCH FINANCIÍ

A. Rozvojový cieľ projektu

1. Rozvojový cieľ projektu
2. Kľúčové ukazovatele výkonnosti

B. Strategický kontext

1. Sektorovo príbuzný cieľ stratégie pomoci pre krajinu (CAS) podporovaný projektom
2. Hlavné otázky sektora a vládnej stratégie
3. Sektorové otázky, na ktoré sa projekt zameriava a strategické rozhodnutia

C. Zhrnutie popisu projektu

1. Zložky projektu
2. Kľúčové politické a inštitucionálne reformy podporené projektom
3. Výhody a cieľové obyvateľstvo
4. Inštitucionálne a implementačné opatrenia

D. Dôvodová časť projektu

1. Zvažované alternatívy projektu a dôvody zamietnutia
2. Hlavné príbuzné projekty financované bankou a/alebo ostatnými rozvojovými inštitúciami
3. Skúsenosti získané a premietnuté pri návrhu projektu
4. Dôkazy nasadenia a vlastníctva príjemcu pôžičky
5. Pridaná hodnota podpory banky v tomto projekte:

E. Zhrňujúca analýza projektu

1. Ekonomická
2. Finančná
3. Technická
4. Inštitucionálna
5. Environmentálna
6. Sociálna
7. Bezpečnostné koncepcie

F. Udržateľnosť a riziká

1. Udržateľnosť
2. Rozhodujúce riziká
3. Možné kontroverzné aspekty

G. Hlavné podmienky pôžičky

1. Podmienka efektívnosti
2. Iné

H. Pripravenosť na implementáciu
I. Súlad s politikou banky

Prílohy
Príloha 1: Zhrnutie prevedenia projektu
Príloha 2: Podrobný popis projektu
Príloha 3: Odhadované náklady na projekt
Príloha 4: Zhrnutie analýzy pomeru vynaložených prostriedkov, alebo zhrnutie analýzy efektívnosti nákladov
Príloha 5: Finančný prehľad pre výnosovo-zárobkové osoby projektu, alebo finančný prehľad
Príloha 6: (A) Obstarávacie opatrenia
(B) Opatrenia finančného riadenia a čerpania
Príloha 7: Harmonogram spracovania projektu
Príloha 8: Dokumenty obsiahnuté v projektovej zložke
Príloha 9: Výkaz o pôžičkách a úveroch
Príloha 10: Slovensko v skratke

Príloha: