Späť Verzia pre tlač

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2005

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

740

Zákon

z 9. decembra 2004

o štátnom rozpočte na rok 2005


Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2005 sa rozpočtujú sumou 257 225 991 000 Sk. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2005 sa určujú sumou 318 749 891 000 Sk.

(2) Schodok štátneho rozpočtu na rok 2005 sa určuje sumou 61 523 900 000 Sk.

(3) Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2005 je uvedený v prílohe č. 1.

(4) Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2005 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Rozdelenie výdavkov na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) je uvedené v prílohe č. 4.

(5) Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2005 poskytujú do rozpočtov obcí dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 16 054 931 000 Sk. Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2005 poskytujú do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 6, v celkovej sume 9 544 002 000 Sk.

(6) Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2005 rozpočtujú v celkovej sume 2 663 133 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 7.

(7) Účelové prostriedky jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu sa v roku 2005 rozpočtujú v celkovej sume 55 410 636 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 8.
§ 2
(1) Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2005 uvedené v prílohách č. 2 až 8. Vláda vykonáva v roku 2005 úpravy v systemizácii v súlade s osobitným predpisom. 1)

(2) Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2005 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2005 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu 2) sa na rok 2005 určuje vo výške 0 % ročne.
§ 4
(1) Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2005 je 140 631 134 000 Sk; ich prehľad a zdroje ich financovania na rok 2005 sú uvedené v prílohe č. 9.

(2) Vláda je oprávnená v roku 2005 prevziať úvery

a) od Európskej investičnej banky na účely financovania diaľnic a rýchlostných ciest do sumy 650 000 000 Sk,

b) od Svetovej banky na účely financovania modernizácie systémov zamestnanosti, vzdelávania a sociálnej súdržnosti vrátane preddavku do sumy 200 000 000 Sk.
§ 5
(1) Platové tarify 3) sa v roku 2005 zvýšia o 4 % od 1. júla 2005.

(2) Stupnica platových taríf 4) sa v roku 2005 zvýši o 5 % od 1. júla 2005.

(3) Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov 5) sa v roku 2005 zvýšia o 5 % od

1. júla 2005.

(4) Funkčné platy profesionálnych vojakov 6) sa v roku 2005 zvýšia o 5 % od 1. júla 2005; to neplatí ak osobitný zákon v roku 2005 ustanoví štátnu službu profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky, kedy sa pre hodnostné platy profesionálnych vojakov v roku 2005 ustanovuje ich zvýšenie o 0 %.

(5) Percentuálny podiel na výpočet ďalšieho služobného príjmu profesionálnych vojakov 7) sa v roku 2005 určuje vo výške 100 %.
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


____________________________________
1) § 5 ods . 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení
zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 12 ods. 9 a 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
551/2003 Z. z.
§ 15 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 729/2004 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru
väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
2) § 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) § 105 zákona č. 312/2001 Z. z.
4) § 131 zákona č. 315/2001 Z. z.
5) § 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z.
§ 85 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 727/2004 Z. z.
6) § 7 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 661/2002 Z. z.
7) § 30 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z.


Prílohy k zákonu č. 740/2004 Z.z.

Príloha: