Späť Verzia pre tlač

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

aktualizované dňa: 17. 02. 2017

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

adresa: Štefánikova 27, P. O. BOX 154, 814 99 Bratislava 1
tel.: 02/5729 2111 – ústredňa
02/5729 2241 – sekretariát generálneho riaditeľa
fax: 02/5729 2250 – sekretariát generálneho riaditeľa
e-mail: gr@szrb.sk
internet: www.szrb.sk
vedúci organizácie: Ing. Dušan Tomašec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
zastúpenie MF SR v kontrolnom orgáne:
Ing. Dana Meager - predseda dozornej rady, Ing. Ján Onda


Účasť MF SR: MF SR je zakladateľom a plní zakladateľskú funkciu. Vklad MF SR na zákl. imaní predstavuje 800 mil. Sk.

Pôsobnosť:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB, a. s.) vznikla ako špecializovaná banková inštitúcia na podporu malého a stredného podnikania.
Podľa Rozhodnutia Ministerstva financií, cien a miezd SR č. 4/1990 zo dňa 13. 2. 1990 podľa ustanovení Zákona o bankách a sporiteľniach MF ČSSR bolo rozhodnuté o obnovení činnosti Slovenskej Tatra banky – SZB Rozhodnutím ministra financií SR č. 7/1991 zo dňa 15. 3. 1991.
SZRB, š.p.ú. bude podľa § 121 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách transformovaná na akciovú spoločnosť.
Rozhodnutie Ministerstva financií SR zo dňa 27.6.2002 pod č. 2765/2002 - KM o premene Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, štátny peňažný ústav na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s.

Kompetencie:
Kompetencie pre banku, založenú MF SR, vyplývajú zo zakladateľskej listiny.
V zakladacej listine je definovaný predmet činnosti banky:
a) bankové činnosti

  • prijímanie vkladov a poskytovanie úverov,
  • platobný styk a zúčtovanie, okrem platobného styku a zúčtovanie so zahraničím,
  • poskytovanie bankových záruk a bankových informácií,
  • prenájom bezpečnostných schránok

b) podpora podnikateľskej činnosti

  • spravovanie a využívanie finančných prostriedkov určených na podporu podnikateľskej subjektov,
  • podpora podnikateľskej činnosti na základe programov podpory vyhlásených SZRB, š. p. ú. a poskytovanie prostriedkov určených na tento účel.

 

Profesijné životopisy zástupcov štátu v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou štátu

Vzorové zmluvy