Späť Verzia pre tlač

Slovenská konsolidačná, a. s.

aktualizované dňa: 09. 02. 2017

Slovenská konsolidačná, a. s.

adresa: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
tel.: 02/57289100
fax: 02/57289400
e-mail:

slovkons@slovenska-konsolidacna.sk 

internet:

www.konsolidacna.sk 

vedúci organizácie: Ing. Brian Lipták - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
zastúpenie MF SR v kontrolnom orgáne:

Ing. Radko Kuruc, PhD. - predseda dozornej rady, Mgr. Marek Ročkár- člen dozornej rady

Pôsobnosť:
Slovenská konsolidačná, a. s. bola založená zakladateľskou listinou dňa 26. 10. 1999. V súčasnej dobe je jediným akcionárom Slovenská republika zastúpená MF SR.

 Dňa 1.1.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle citovaného zákona sa Slovenská konsolidačná, a.s. stala dňom 14.2.2015 poverenou osobou pre konsolidáciu pohľadávok verejného sektora.

 

 

 

Profesijné životopisy zástupcov štátu v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou štátu
Vzorové zmluvy