Späť Verzia pre tlač

Štátna pokladnica

aktualizované dňa: 25. 08. 2016

adresa: Radlinského  32, P.O.BOX 13, 810 05 Bratislava 15
tel.: 02/57 262 110, 02/57 262 111
e-mail: info@pokladnica.sk
internet: www.pokladnica.sk
štatutárny zástupca: RNDr. Dušan Jurčák, riaditeľ


Pôsobnosť a kompetencie:
Štátna pokladnica je rozpočtová organizácia zriadená v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vznikla 1. januára 2003 vymenovaním riaditeľa.
a) Štátna pokladnica (ŠP) predstavuje nový systém v komplexnom finančnom manažmente verejných financií a v riadení hotovosti, dlhu a investovania krátkodobých prebytkov likvidity verejného sektora. Zabezpečí okrem iného najmä centralizáciu príjmov a realizáciu verejných rozpočtov, správu pohľadávok a záväzkov štátneho rozpočtu a dennú likviditu štátneho rozpočtu. Do samotného výkonu verejnej správy a do kompetencií jej jednotlivých zložiek nezasahuje.
b) ŠP bude podporovať ciele fiškálnej politiky prostredníctvom finančného plánovania, riadenia dlhu a likvidity, čo prispeje k udržaniu vývoja príjmov a výdavkov v rámci stanovených krátkodobých a strednodobých zámerov fiškálnej politiky. Znamená to skvalitnenie monitorovania plnenia úloh fiškálnej politiky, ktorá je definovaná v strednodobobom finančnom výhľade, ročných a viacročných plánoch pôžičiek, ročných a viacročných cieľoch deficitu verejného rozpočtu a v koordinovaných cieľoch s NBS tak, aby nedochádzalo ku konfliktu medzi menovou a fiškálnou politikou.
c) Pri existujúcom časovom nesúlade medzi daňovými, nedaňovými a colnými príjmami a verejnými výdavkami sa bude ŠP snažiť minimalizovať náklady na udržanie likvidity štátu prostredníctvom využívania najvýhodnejších podmienok na finančnom trhu v oblasti pôžičiek aj investícií. Bude sa tiež snažiť dosiahnuť optimálnu štruktúru štátnych pôžičiek, dobu splatnosti a náklady, pričom využije služby špecializovanej organizácie – Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.
d) Významným prínosom ŠP bude aj podpora rozvoja finančného a kapitálového trhu prostredníctvom pôžičkovej stratégie vlády a investovania krátkodobých prebytkov hotovosti.
e) Vznik ŠP umožní aj centrálne riadenie štátnych aktív a pasív prostredníctvom evidencie fyzického majetku štátu a akcionárskych podielov v štátnych podnikoch a štátnych akciových spoločnostiach. Organizácie, ktoré majú v správe rôzne druhy nefinančných aktív, budú spolupracovať pri koordinácii svojej finančnej politiky so ŠP.
f) Existencia ŠP uľahčí proces prípravy štátneho rozpočtu. Hlavnými prostriedkami budú podrobné informácie o realizácii verejných rozpočtov predošlého roka, plány rozpočtových prostriedkov a výsledky uplatňovania kontroly výdavkov pred ich uskutočnením.
g) ŠP zabezpečí komplexné a včasné informácie o procese realizácie rozpočtu. Umožní jej to efektívny informačný systém umožňujúci hlbšie analyzovať výdavky jednotlivých klientov ŠP a poskytujúci informácie o všetkých realizovaných ekonomických transakciách.
h) V neposlednom rade bude ŠP zabezpečovať evidenciu informácií a ekonomických ukazovateľov za verejnú správu. Podkladom pre túto činnosť bude účtovníctvo a výkazníctvo.

Funkcie ŠP
Uvedené ciele bude ŠP dosahovať prostredníctvom svojich funkcií:

  • z centralizácia príjmov,
  • z riadenie výdavkov,
  • z účtovníctvo,
  • z platobný styk,
  • z finančné plánovanie,
  • z riadenie aktív,
  • z riadenie hotovosti,
  • z riadenie dlhu,
  • z kontrola


Vznik ŠP ako podpora integračného úsilia SR do EÚ
Pre všetky krajiny Európskej únie sú záväzné Maastrichtské kritériá v oblasti dlhu verejnej správy vzhľadom na možné negatívne dôsledky nadmerného zadĺženia sa jednej krajiny pre menovú úniu. Z toho vyplývajú aj požiadavky na existenciu efektívneho nástroja riadenia verejných financií pre krajiny uchádzajúce sa o členstvo v EÚ. Zo správ Európskej komisie vyplýva, že SR bude musieť v oblasti verejných financií vykonať najmä podstatnú reformu systému kontroly riadenia predvstupových fondov a štrukturálnych fondov. Ďalšou dôležitou úlohou bude zosúladenie výkazníctva a štatistických údajov s výkazníctvom EÚ. V SR bude tieto funkcie zabezpečovať ŠP.
Vytvorením Štátnej pokladnice sa Slovenská republika pripojí k európskym krajinám, kde už pokladnice úspešne pracujú veľa rokov. Z krajín, v ktorých majú viacročné pozitívne skúsenosti s pokladnicou, spomenieme Španielsko, Francúzsko, Švédsko, Portugalsko, Fínsko, Dánsko, Írsko, z asociovaných krajín najmä Maďarsko a Slovinsko.