Späť Verzia pre tlač

DataCentrum, Bratislava

aktualizované dňa: 31. 05. 2012

adresa: Cintorínska č. 5, 814 88 Bratislava
tel.: 02 / 5927 8111 – ústredňa
02/5292 5103, 5927 8213 – sekr. riaditeľa
fax: 02/5292 6870
e-mail: sekretariat@datacentrum.sk
internet: www.datacentrum.sk
štatutárny zástupca: Ing. Mojmír Kollár, riaditeľ


Pôsobnosť organizácie:
DataCentrum je samostatnou rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR. Jeho činnosť sa sústreďuje predovšetkým na:
a) prípravu koncepcie informačného systému rezortu a štátneho informačného systému,
b) koordináciu rozvoja informatiky v rezorte v súlade so schválenou koncepciou rozvoja rezortného informačného systému,
c) v rámci procesu tvorby rozpočtu kapitoly ministerstva zodpovedá v oblasti informatiky za verifikáciu požiadaviek používateľov,
d) vypracovávanie zásady projektového riadenia a riadenia kvality pri realizácii informačných systémov v rezorte ministerstva a dohliada na dodržiavanie týchto zásad,
e) riadenie systémovej integrácie rezortného informačného systému,
f) tvorbu, rozvoj, zavádzanie a uplatňovanie metodiky budovania rezortného informačného systému, tvorbu štandardov a vyhodnocovanie ich dodržiavania, správu číselníkov a registrov v rámci rezortu a zodpovedá za zavádzanie a dodržiavanie štandardov štátneho informačného systému v rámci rezortu ministerstva,
g) analýzy vnútorných a vonkajších tokov údajov v rezorte ministerstva za účelom zefektívnenia a racionalizácie dostupnosti údajov,
h ) rozvoj rezortnej dátovej komunikácie, je správcom rezortnej komunikačnej siete,
i) budovanie komunikačno-technologickej infraštruktúry pre projekty , ktorých je správcom a prevádzkovateľom ,
j) prepojenie príslušných útvarov organizácií rezortu ministerstva na iné národné a medzinárodné komunikačné systémy ,
k) prevádzku a správu výpočtových a komunikačných systémov pre spracovanie a prezentáciu údajov poskytovaných jednotlivými produkčnými systémami DataCentra pre potreby plnenia úloh rezortu a jeho riadenia,
l) činnosti hlavného komunikačno-informačného centra pre užívateľov informačných systémov rezortu
m) realizáciu bezpečnostnej politiky rezortných informačných systémov,

Kompetencie:
a) koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje stratégiu a koncepciu rozvoja rezortného informačného systému MF SR, rozvoj rezortného informačného systému MF SR a jeho súčastí v procese jeho tvorby, aktualizácie a realizácie,
b) zabezpečuje zber, spracovanie a distribúciu informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany rezortného informačného systému,
c) je správcom a prevádzkovateľom prierezových informačných systémov rezortu MF SR, ich komunikačno-technologickej infraštruktúry a Centra na podporu užívateľov informačných systémov rezortu MF SR.