Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2004 z "Kontraktu uzatvorenom medzi MF SR a VDZ Financie Tatranská Lomnica na rok 2004"

aktualizované dňa: 21. 08. 2009

V zmysle Kontraktu, uzatvoreného dňa 16. januára 2004, medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením FINANCIE, Tatranská Lomnica (Článok I. – Účastníci kontraktu ), počas doby trvania kontraktu (Článok II. – Trvanie kontraktu) je jeho predmetom (Článok III. – Predmet kontraktu):

a. zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,
b. zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR

VDZ FINANCIE malo zrealizovať, v zmysle článku III. tohto kontraktu, materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít rezortu MF SR v rozsahu 7 tisíc osobodní a rekreačných aktivít rezortu MF SR v rozsahu 12 tisíc osobodní.

V roku 2004 VDZ zrealizovalo materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu 18 353 osobodní.

V porovnaní s bodom (2) článku III., ktorý stanovuje celkové zabezpečenie v rozsahu 19 000 osobodní, môžeme konštatovať jeho splnenie na 96,59 %. (Rozdiel je mínus 647 osobodní.)

Štruktúra realizácie materiálno-technického zabezpečenia, v členení na zabezpečenie vzdelávacích aktivít rezortu MF SR a rekreačných aktivít rezortu MF SR, však nebola dodržaná.

Počet osobodní
Kontrakt Skutočnosť Rozdiel
Vzdelávacie aktivity 7000 3617 -3383
Rekreačné aktivity 12000 14738 +2736
Celkom 19000 18353 -647

Detailný prehľad štruktúry realizovaných osobodní, v členení podľa využitia VDZ inštitúciami, na vzdelávacie a rekreačné aktivity, tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

V I. polroku 2004 bolo zrealizované materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích aktivít v rozsahu 1 539 osobodní. Priemerne to činilo 257 osobodní mesačne.

V II. polroku 2004, keď vylúčime mesiace júl a august, počas ktorých zabezpečuje VDZ v plnej miere iba rekreačné pobyty pracovníkov rezortu, bolo zrealizovaných 2 078 osobodní, zabezpečujúcich vzdelávacie aktivity, čo predstavuje 520 osobodní mesačne.

V zmysle čl. IV. – Spôsob financovania, činnosť Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia Financie je financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MF SR.

Na zabezpečenie predmetu kontraktu v zmysle čl. III. bol navrhnutý celkový rozpočet výdavkov vo výške 11 965 tis. Sk, z toho 2 500 tis. Sk na kapitálové výdavky a 9 465 tis. na bežné výdavky.

Dodatkom č. 1 ku kontraktu na rok 2004 zo dňa 28. 12. 2004, bol čl. IV. – Spôsob financovania, v zmysle čl. VIII. Kontraktu, zmenený. Na zabezpečenie predmetu kontraktu boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške 14 389 tis. Sk, z toho 2 420 tis. Sk na kapitálové výdavky a 11 969 tis. Sk na bežné výdavky.

Realizáciou vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu MF SR, v rozsahu stanovenom v čl. III. kontraktu, malo VDZ určené príjmy vo výške 3 100 tis. Sk. Dodatkom č. 1 ku kontraktu bol tento ukazovateľ na rok 2004 upravený na 2 500 tis. Sk.

O podrobnejšej špecifikácii výdavkov a príjmov hovorí príloha č. 2:

Z tabuľkového prehľadu je zrejmé, že VDZ vo výdavkovej časti neprekročilo žiaden záväzný ukazovateľ, čím naplnilo čl. V kontraktu – Práva a povinnosti účastníkov kontraktu.

Na základe opatrení, prijatých v II. polroku 2004, sa podarilo naplniť a prekročiť plánované príjmy.
V zmysle čl. VI – Spôsob a termín vyhodnocovania kontraktu, bod. 2, vypracuje VDZ v súlade s uznesením vlády SR č. 29 zo dňa 17. 1. 2001 výročnú správu za rok 2004, v termíne, určenom v liste MF/7108/2005-22. Následne podľa čl. VII., bodu 2. kontraktu, zabezpečí riaditeľka VDZ Financie zverejnenie tejto správy na internetovej stránke MF SR.

 

Príloha: