Späť Verzia pre tlač

Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2004 z "Kontraktu uzatvorenom medzi MF SR a DataCentrom na rok 2004"

aktualizované dňa: 14. 07. 2005

/1/ Hodnotenie úloh sa predkladá na základe bodu 1, článku VI „Kontraktu uzatvorenom medzi MF SR a DataCentrom na rok 2004“ schváleného poradou vedenia dňa 19. februára 2004 a následne podpísaného ministrom financií SR a riaditeľom DataCentra.

/2/ Návrh úloh v kontrakte bol postavený za predpokladu pokrytia všetkých požadovaných úloh na rok 2004 vyšším, ako rozpočtovaným stavom (82 zamestnancov). Plnenie ( prepočítaný stav 80 zamestnancov) poskytovalo disponibilnú kapacitu 151 200 čl./hod. V skutočnosti sa prekročila o 11,58,% ( 17 513 čl./hod. = 9,2 pracovníka). Z dôvodu výrazného nárastu práce na niektorých úlohách došlo k preskupeniu kapacít a niektoré úlohy sa neriešili, alebo iba v obmedzenej miere. V plnení úloh sa výrazne prejavili dopady územnej decentralizácie (Účtovný IS obcí a ich podriadených ROPO), zavedenia IS pre štrukturálne fondy a kohézny fond (Aplikačná podpora prevádzky ITMS), zapojenie klientov do systému ŠP (Centrum podpory užívateľov), systémová podpora prevádzkovaných IS (RIS, IS ŠP, ITMS) a príprava záložného systému informačných systémov prevádzkovaných v DataCentre.

/3/ Napriek pretrvávajúcim problémom v personálnej oblasti, riešenie projektov, podprojektov a úloh v maximálnej miere vytvárali prostredie na transformáciu DataCentra so zameraním na zabezpečenie správy a prevádzkovania rozsiahlych, aj celoštátne významných informačných systémov, od jednotlivých úloh smerom ku komplexným projektom riešenia a k pravidelnej servisnej službe.

Projekty, podprojekty a úlohy riešili a realizovali činnosti pri overovaní, zavádzaní a prevádzkovaní jednotlivých informačných systémov. Pokračovali v softvérových, technických a komunikačných riešeniach, ktoré vyplývali z obsluhy, údržby a rozširovania informačných systémov inštalovaných v DataCentre podľa potrieb projektov, resp. požiadaviek jednotlivých útvarov ministerstva. Realizovali požiadavky na spracovanie dát a dátovú komunikáciu.

Z hľadiska výstupov, DataCentrum poskytlo služby v oblasti informačných systémov:

  • Ministerstvu financií SR ako svojmu zriaďovateľovi,
  • Štátnej pokladnici,
  • orgánom štátnej správy mimo Ministerstva financií SR, najmä ŠÚ SR,
  • neštátnym a komerčným organizáciám.

Výstupy z riešenia, najmä z projektu informačného systému výkazníctva, boli použité pri analytických prácach, pri zostavovaní štátneho rozpočtu, pri kontrole rozpisu štátneho rozpočtu, pri sledovaní plnenia príjmov a čerpania výdavkov štátneho rozpočtu. V súvislosti so zavádzaním IS ŠP do prevádzky úloha 913: „Štátny záverečný účet rozpočtových kapitol a Slovenskej republiky za rok 2003“ bola delimitovaná do ŠP aj s pracovníkom.

Z projektu vytvárania údajovej základne finančnej politiky štátu boli predkladané napr. výstupy zamerané na tvorbu časových radov vybraných ukazovateľov ekonomického a finančného vývoja a ich spracovanie do analytických tabuľkových zostáv.

Významne sa rozvinul projekt pre platobný a monitorovací systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond, ktorého informačný systém prešiel do rutinnej prevádzky s prevádzkovaním v DataCentre.

V súvislosti so zavádzaním IS ŠP do prevádzky DataCentrum poskytlo podporu užívateľom pre RIS (moduly ZoRo, MPR, RI, MUR) s následnou väzbou na modul finančného plánu a platobného styku ŠP.

Pre potreby fungovania rozpočtového informačného systému a informačného systému štátnej pokladnice, DataCentrum prevádzkuje Centrum podpory užívateľov, podporované vytvorenou komunikačno-technologickou infraštruktúrou. CPU zabezpečovalo technickú podporu a odborné poradenstvo. Vzhľadom na nedostatok kapacít (významný rast užívateľov zapojením zvýšeného počtu klientov do systému ŠP), rozšírila sa podpora aj na ostatné útvary DataCentra.

Užívateľmi výstupov boli organizačné útvary MF SR (Sekcia štátneho rozpočtu, Sekcia štátneho záverečného účtu, dlhu a účtovníctva, Inštitút finančnej politiky a ďalšie) a Štátna pokladnica.

Vybrané informácie DataCentrum poskytovalo aj iným ústredným orgánom (ŠÚ, MVRR, MH, MPSVR, MP, MDPT, MŠ a pod.), inštitúciam (ratingové spoločnosti) a bankovým subjektom najmä z oblasti spracovania účtovných výkazov právnických a fyzických osôb, bankových účtovných výkazov a informácií o hypotekárnych a stavebných úveroch. Vzrástol počet požiadaviek na spracovávané údaje v DataCentre, najmä z oblasti podnikateľskej sféry a obcí.

V zmysle hodnotenia výsledkov riešenia projektov a na základe poskytovaných výstupov, DataCentrum bolo a je v jednoznačnej pozícii spracovateľa informácií pre Ministerstvo financií a jeho organizačné útvary a plní funkciu správcu a prevádzkovateľa rezortných aj mimorezortných informačných systémov.

V súčasnej dobe DataCentrum prevádzkuje:

  • rozpočtový IS od úrovne kapitol v štruktúre im podriadených ROPO a spracováva informácie pre potreby riadenia výdavkov v systéme štátnej pokladnice,
  • informačný systém štátnej pokladnice,
  • informačný systém štrukturálnych fondov a kohézneho fondu,

/4/ Z celkového počtu 14 projektov, členených na 14 podprojektov a 19 úloh neboli naplnené, alebo dostatočne rozvinuté niektoré úlohy:

PP12: Aplikačná podpora IS ŠP
dôvod:
- úloha nie je dostatočne zabezpečená pracovnými kapacitami (postupné pripájanie klientov do IS ŠP si vyžiadalo zvýšené nároky na podporu IS RIS oproti plánu a keďže plánovaní boli tí istí pracovníci, nebol vytvorený priestor na zapojenie sa do tímu podpory pre IS ŠP),
- podpora je zatiaľ poskytovaná dodávateľským spôsobom

U922: Programové vybavenie pre AZUV obcí a ich podriadených ROPO
dôvod:
v úlohe sú naplánované aj kapacity na preprogramovanie aplikácie AZÚV do prostredia pod operačný systém MS Windows. Zatiaľ sa nezačalo realizovať preto, že DC nedostalo informáciu či všetky obce pracujú s OS MS Windows miesto doterajšieho DOS. Úloha suvisí so zmenou DB prostredia zo systému Informix na systém Oracle, pre ktorý sa začalo s prípravou podmienok (nákup licencií).

P11: Ekonomický informačný systém
dôvod:
v januári 2004 sa začala prevádzka tohto systému a úloha bola presunutá do rutiny odboru ekonomiky a všeobecnej správy DataCentra obdobne ako na MF SR.

P12: Informačný systém správy registratúry
dôvod:
systém bol zavedený do rutinnej prevádzky a nevyžiadal si žiadnu podporu (mimo prevádzkovej) zo strany DataCentra.

U1305: Databáza a riadenie agendy štátnych záruk
dôvod:
pre nedostatok pracovných kapacít v DataCentre úloha sa neriešila.

U1306: Cenové indexy, tvorba zdrojov, zahraničný obchod
dôvod:
pre nedostatok pracovných kapacít so špecifickým zameraním v DataCentre úloha sa neriešila.

P14: Manažerský informačný systém
dôvod:
po utlmení prác na MIS v roku 2003 v DataCentre prešla úloha v roku 2004 do riešenia Odboru integrovanej podpory MF SR.

V Bratislave dňa 31. januára 2005

 

Plnenie projektov, podprojektov a úloh DataCentra za rok 2004

P1 Rozpočtový informačný systém (RIS)

PP 11 Správa a prevádzka systému

DC zabezpečovalo v roku 2004 pre správu a prevádzku systému RIS hlavne manažovacie a koordinačné funkcie. Pravidelne sa konali raz týždenne koordinačné porady, na ktorých sa riešili všetky vzniknuté problémy v prevádzke RIS.

PP 12 Aplikačná podpora RIS

Cieľom úlohy je zabezpečiť pomoc užívateľom pri práci s informačným systémom.
V rámci úlohy bola počas prvého polroka poskytovaná podpora pre aplikácie ZoRo (Zostavenie rozpočtu), MPR (Modul programového rozpočtovania), RI (Register investícií) a MÚR (Modul úprav rozpočtu) v etapách:

- rozpisu parlamentom schváleného rozpočtu na rok 2004,
- aktualizácie rozpočtu roku 2004 priebežne počas celého polroka v súvislosti s nábehom organizácií do systému štátnej pokladnice,
- návrhu rozpočtu na roky 2005-2007.

Celkový počet zaznamenaných a vyriešených hlásení v HelpDesk-u týkajúcich sa aplikácií RIS za celý rok je 7474. Aplikačná podpora pre aplikácie RIS bola permanentne poskytovaná počas pracovných dní (a aj počas víkendov 26. – 27. 6. a 20. – 21. 11.2004, kedy kulminovali práce v RIS).

P2 Informačný systém štátnej pokladnice (IS ŠP)

PP 21 Podpora správy a prevádzky systému

IS ŠP je napojený na KTI a prostredníctvom nej na cca 3000 koncových bodov. V roku 2004 DC zabezpečovalo okrem manažovacích a koordinačných funkcií, hlavne funkciu Registračnej autority (RAO) pre IS ŠP. Úlohou RAO bolo na základe harmonogramu stanoveného ŠP vybaviť potrebný počet používateľov IS ŠP čipovými kartami s certifikátmi, ktoré umožňovali jediný a bezpečný vstup do systému ŠP. Od začiatku januára do konca decembra prebehli štyri etapy, v ktorých DC vybavilo čipovými kartami a certifikátmi pre vstup do IS ŠP celkovo cca 5 800 používateľov. Súčasne DC zabezpečovalo aj funkciu informačného a podporného centra. Uskutočňovali sa telefonické a písomné konzultácie s používateľmi, ale aj osobné stretnutia, pri ktorých sa používateľom riešili ich problémy (zablokované karty, ukončenie platnosti dočasného certifikátu a pod.). Koncom decembra uskutočnilo DataCentrum, s podporou dodávateľov, prechod na certifikáty s novou ročnou platnosťou.
Ďalej DataCentrum prebralo na seba aj funkciu zabezpečenia uskutočňovania pravidelných denných uzávierok IS ŠP.
Úspešnosť celej podpory prevádzky systému ŠP DataCentrom bola zabezpečovaná aj pravidelnými koordinačnými poradami k problematike čipových kariet a k problematike prevádzky IS ŠP.
DataCentrum zabezpečilo realizáciu interfejsu Sociálnej poisťovne ako aj realizáciu HW vybavenia pilotného projektu zapojenia VUC pomocou Administratívneho centra.

PP 22 Aplikačná podpora IS ŠP

Úloha bola zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. Vyčlenení zamestnanci DataCentra absolvovali jednodňové školenie pre aplikáciu ManEx a pokračovalo sa v príprave na postupné pripájanie sa k aktívnym poskytovateľom aplikačnej podpory IS ŠP.

P3 IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a kohézny fond (ITMS)

PP 31 Koordinácia a riadenie prác na projekte, projektová dokumentácia

Na základe požiadavky EK a uznesenia vlády SR, bol k 1.januáru 2004 budovaný alternatívny informačný systém pre európske fondy, IRIS 1.0.
Oddelenie európskych fondov DataCentra zabezpečovalo:

· prípravu dokumentácie,
· prípravu a realizáciu podpory užívateľov IRIS,
· prípravu a realizáciu ďalších verzií informačného systému IRIS v súvislosti
s požiadavkami vecných garantov MVRR SR, MF SR,

Prevádzkovanie systému IRIS bolo dňa 1.5.2004 ukončené a nahradené plnou verziou ITMS Release 1, dodanou fy Siemens, pričom kompletne vytvorená údajová základňa bola preklopená zo systému IRIS do ITMS.
Príprava a realizácia ITMS zo strany DataCentra pozostávala z nasledovných činností:

· príprava dokumentov a podkladov pre dodávateľa ITMS,
· projektové riadenie prípravy plne funkčnej verzie ITMS k 1.máju 2004,
· koordinácia a spolupráca s dodávateľom IS,
· spolupráca na príprave akceptačných a preberacích protokolov pre prevzatie systému
ITMS Release 2 do prevádzky od 1. júla 2004,
· príprava a realizácia podpory pre užívateľov ITMS,
· príprava, realizácia ďalších verzií ITMS, a následne akceptačné testovanie ITMS
Release 2 v súvislosti s požiadavkami vecných garantov MVRR SR, MF SR do 30.
júna 2004,
· riadenie a koordinácia prác súvisiacich s prevádzkou ITMS od 1. júla 2004,
· príprava na prevzatie časti správy systému – Správa orgánov, užívateľov a práv,
· príprava a realizácia procesu schvaľovania žiadostí pre orgány a žiadostí o prístup pre
užívateľov (vytvorenie Komisie pri Pracovnej skupine pre proces schvaľovania
žiadostí o prístup).
DataCentrum v spolupráci s dodávateľmi (fy PosAm a fy Siemens) organizovali a koordinovali školenia pre užívateľov ITMS.

PP 32 Príprava a realizácia bezpečnostného projektu

Na základe podpísanej zmluvy medzi DataCentrom, riešiteľom a dodávateľom sa vykonali práce na tvorbe dokumentácie, ktorá analyzovala aktíva, úzke miesta a riziká a následne navrhovala implementovať opatrenia na zabránenie nežiadúcich prienikov do ITMS.
Bezpečnostný projekt pre ITMS bol ovplyvnený neuspokojivým obsahom a formou požadovaných dokumentov od riešiteľa a svojou previazanosťou na bezpečnostný projekt štátnej pokladnice. Jednalo sa o dopracovanie dokumentu Funkcionálna analýza rizík, podľa novej metodiky pre podobné dokumenty, ktorá má vychádzať z formy a metodiky podobných dokumentov vypracovaných pre bezpečnostný projekt štátnej pokladnice. Z tohto dôvodu sa jeho realizácia predĺžila oproti pôvodnému plánu.
Všetky zmluvne dohodnuté dokumenty s riešiteľom bezpečnostného projektu pre ITMS boli dodané a akceptované v apríli 2004.
Následné práce na implementácii navrhovaných riešení pre bezpečnosť ITMS boli realizované spolu s útvarom bezpečnosti DataCentra a za účasti garantov projektu ITMS.
Jedným zo základných atribútov bezpečnosti informačných systémov je ich dostupnosť. Pre prípad kompletného výpadku ITMS (zničenie budovy, požiar, ...) je potrebné, aby bol vybudovaný záložný systém, ktorý bude kópiou produkčného systému (viac-menej) avšak umiestneného v inej lokalite. Pre systém ITMS bola spracovaná analýza dopadov, ktorej cieľom bolo navrhnúť stratégiu obnovy v prípade výpadku systému ITMS. Analýza dopadov bola realizovaná prostredníctvom dotazníkov, ktoré boli zaslané na RO CSF, RO KF, PO ŠF, PO KF a Odbor metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu. Na základe informácií uvedených v dotazníkoch sa požadovaný čas obnovy systému ITMS pohybuje od 7 do 14 dní.
Z vyššie uvedeného DataCentrum navrhlo niekoľko variant riešenia záložného systému pre ITMS:
· Riešenie obnovy systému v prípade rozsiahlej havárie prostredníctvom uzatvorenia servisnej zmluvy s dodávateľom
· Realizácia plne funkčného záložného pracoviska pre ITMS s maximálnym využitím existujúceho HW vybavenia
O výbere konkrétneho variantu riešenia obnovy systému ITMS musí rozhodnúť Rada ITMS.

PP 33 Aplikačná podpora prevádzky ITMS

Cieľom úlohy je zabezpečiť pomoc užívateľom pri práci s aplikáciou ITMS. DataCentrum poskytuje 1. úroveň podpory (od 1. 1. 2004). Druhú úroveň podpory (aplikačnú, technickú a technologickú podporu) poskytuje DataCentrum od 10. 5. 2004 v spolupráci s dodávateľom.
V rámci prípravy a realizácie procesu schvaľovania žiadostí pre orgány a žiadostí o prístup pre užívateľov vznikla Komisia pri pracovnej skupine, ktorej účelom je posudzovanie a schvaľovanie žiadostí o prístup do ITMS. Komisia zasadá v pravidelne 1x do týždňa, a na základe Komisiou schválených žiadostí o prístup sú užívateľom prideľované prístupy a prístupové práva do ITMS.
Úlohou DataCentra je zber, registrácia, kontrola písomnej formy žiadosti s elektronickou a archivácia žiadostí o prístup. Zároveň DataCentrum zabezpečuje a zriaďuje prístup do systému pre užívateľov na základe schválených žiadostí.

PP 34 Technické zabezpečenie prevádzky ITMS

Zariadenie potrebné pre IS ITMS bolo do DataCentra dodané na základe verejného obstarávania a inštalované v čase od decembra 2003.
Súbežne pokračovali práce na pripojení fyzických adries budúcich užívateľov do DataCentra. Pripájanie nových bodov do KTI sa realizovalo 3 rozdielnymi spôsobmi - zriaďovaním nových ISDN resp. FR liniek, pripojením cez vládnu sieť GOVNET, alebo pripojením cez sieť vysokých škôl SANET.
Na základe postupu pri pripájaní jednotlivých fyzických adries sa následne realizoval rollout a inštalácia počítačových zostáv a inštalačných sád potrebných na pripojenie do DataCentra pre konkrétnych budúcich užívateľov ITMS.
Čiastkový projekt bol ukončený pred 1.5.2004, kedy bolo nutné mať technicky zrealizované pripojenie všetkých užívateľov ITMS do DataCentra.
V súčasnej dobe tak, ako jednotlivé riadiace autority delegujú určité svoje právomoci na nižšie orgány, prebieha zapájanie týchto nových koncových bodov do KTI, na základe schvaľovacieho procesu.
DataCentrum začalo s postupným preberaním administrátorských činností od dodávateľa. Od júna 2004 prevzalo Správu orgánov, užívateľov a práv v systéme.
Na základe požiadavky na prepojenie ITMS s externými systémami (Obchodný register, Živnostenský register, ECB, Interreg, Informačný portál a EC files) bolo navrhnutých niekoľko alternatív riešenia, ktoré sú v procese schvaľovania.
DataCentrum bolo tiež poverené vytvorením testovacieho a školiaceho prostredia pre ITMS. Za účelom prevádzkovania školiacej a testovacej verzie ITMS DataCentrum zakúpilo v septembri 2004 potrebné hardwarové vybavenie. Pre spustenie školiacej a testovacej verzie ITMS do prevádzky je nutné nainštalovanie potrebného SW vybavenia (zakúpenie licencií ORACLE zo strany MVRR), ktoré do konca roka 2004 nebolo zrealizované, a tým DataCentrum nemohlo začať s plánovanou prevádzkou školiaceho a testovacieho systému ITMS.

P4 Infraštruktúra Ministerstva financií SR

V roku 2004 sa zvýšil počet zamestnancov zabezpečujúcich služby pre MF SR zo 4 na 6. DC zabezpečovalo pre MF SR aplikačné, systémové a infraštruktúrne služby podľa požiadaviek MF SR. Uskutočnila sa výmena časti počítačov na MF SR a ich začlenenie do sieťovej infraštruktúry. Zabezpečila sa náhradná prevádzka Internetu, v prípade výpadku Internetu, zdvojením linkových prepojení. Vybudovala sa spoľahlivá antivírusová ochrana počítačov. Vytvorila sa demilitarizovaná zóna MF SR. DataCentrum prevzalo na seba zodpovednosť za prevádzku a správu základných aplikácií, centrálnych operačných systémov a serverov, zdielanej hardverovej a telekomunikačnej infraštruktúry.
DC zabezpečilo centrálnu užívateľskú podporu napojením MF SR na existujúci systém jedného kontaktného bodu CPU (Centrum podpory užívateľov), vrátane umiestnenia pracovníkov DC v priestoroch MF SR. CPU bude realizovať všetky incidenty hlásené užívateľmi z MF SR.
V rámci bezpečnosti informačných systémov MF SR bola vykonaná analýza existujúceho stavu, inventarizácia a klasifikácia informácií, ako súčasť prác pri vypracovaní bezpečnostného projektu. Boli odovzdané na pripomienkovanie dokumenty, ktoré budú súčasťou riadiacich dokumentov bezpečnosti MF SR:
· Bezpečnostná politika MF SR,
· Smernica o klasifikácii a ochrane informácii na MF SR
· Smernica pravidiel pre ochranu osobných údajov na MF SR.
Nakoľko si odborné práce na MF SR vyžadujú väčší počet pracovníkov a ich odbornú zdatnosť, je potrebná neustála komunikácia s externými dodávateľmi a zabezpečovanie tejto činnosti po stránke manažérskej.

PP 41 Internet a intranet Ministerstva financií SR

Po úspešnom dokončení internetovej stránky MF SR sa realizovali niektoré úpravy alebo doplnky vyplývajúce z nárokov na stránku, alebo praktickej skúsenosti s prácou a redakciou systému (zmena niektorých ikon, bannerov, spôsobu vystavovania materiálov vrátane zmien prístupov do redakčného systému – prístup cez KTI). Na požiadanie IFP MF SR sa urobila „podstránka“, na ktorej sa uverejňujú materiály inštitútu.
Bol vytvorený Intranet Ministerstva financií, ktorý sa odovzdal do prevádzky v septembri 2004.

P5 Komunikačno - technologická infraštruktúra (KTI)

V roku 2004 boli plnené všetky funkcie, kvôli ktorým bola KTI zriadená. Zabezpečovalo sa spoľahlivé prepojenie viac ako 3000 užívateľov (RIS, IS ŠP, PPA, MPSVaR, ITMS). Pre užívateľov bola zabezpečená a daná k dispozícii funkčná VPN sieť s možnosťou rýchleho a cenovo výhodného prepojenia s potrebnými koncovými bodmi. Bývala RKS, ktorá prepájala MF SR s daňovou a colnou sférou sa začlenila do KTI a ďalej bola prevádzkovaná pod novo vzniknutou sieťou FINNET. V rámci úlohy sa riešili problémy daňovej a colnej sféry v oblasti Internetu a zabezpečovala sa centrálna antivírusová ochrana počítačov zapojených do KTI. Úloha bola riešená za podpory pravidelných koordinačných porád k problematike FINNET.
V prevádzke je aj jediné prepojenie SR do uzla TAXUD v Bruseli pre potreby colnej správy.

P6 Bezpečnosť informačných systémov

Cieľom projektu Bezpečnosť informačných systémov v DataCentre v roku 2004 bolo zabezpečenie požadovanej bezpečnosti všetkých prevádzkovaných informačných systémov v DataCentre.
V rámci Tvorby riadiacich dokumentov bezpečnosti v DC boli vypracované a v prevádzke používané nasledujúce dokumenty:
· riadiace dokumenty IS prevádzkovaných v DC (okrem ISŠP, RIS a ITMS)
· smernice pre zabezpečenie činností útvaru bezpečnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, práce v chránených priestoroch a p.
Podprojekt Implementácia bezpečnostného projektu IS ŠP a RIS predstavoval implementáciu a prevádzkovanie SW bezpečnostných produktov na vybraných častiach systémov. Bol ukončený komplexný projekt fyzickej bezpečnosti počítačovej sály a ďalších dotknutých priestorov DC, kde sú prevádzkované IS SP a RIS. Súčasťou implementácie je zavedenie režimových, technologických a fyzických bezpečnostných opatrení v DC.
V časti Analýza pripájania ďalších IS sa uskutočnili akcie, ktoré zabezpečili:
· participáciu na projektoch ovplyvňujúcich bezpečnosť KTI,
· pripojenie systému ITMS (Monitorovacie systémy pre štrukturálne fondy) z hľadiska BIS, ako aj bezpečnostné stanoviská k novým požiadavkám na prevádzkovanie ďalších systémov .
Postupná implementácia bezpečnostných projektov predstavuje spoluprácu na bezpečnostných projektoch IS pripravovaných pre prevádzku resp. už prevádzkovaných v DC.
V rámci interného auditu bezpečnosti DC bola vypracovaná Koncepcia sieťovej bezpečnosti DC , z ktorej vyplynuli a boli implementované potrebné následné opatrenia.

P7 Centrum podpory užívateľa

V roku 2004 pokračoval proces rozširovania a pripájania organizácií do KTI, pričom za toto obdobie bolo pripojených celkom 346 organizácií. Išlo predovšetkým o novovznikajúce organizácie, resp. vnútroorganizačné jednotky, ktoré boli postupne vybavované ISDN linkami. V priebehu 4. štvrťroka boli pripojené organizácie patriace pod rezorty Ministerstva obrany, Ministerstva vnútra, Ministerstva spravodlivosti a niektoré ďalšie VOJ, ako napr. pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Naďalej pretrvávali problémy súvisiace so zlučovaním, resp. zánikom alebo privatizáciou organizácií. Veľký je počet požiadaviek o prekládky liniek, k 31.12.2004 ich bolo vyše 400.
V roku 2004 prebiehal proces nábehu klientov na Informačný systém štátnej pokladnice, ktorý bol rozdelený do 4 etáp. Išlo o etapy k 1.1., 1.4., 1.7.2004 a k 1.1.2005. CPU sa podieľalo na generovaní prístupových práv do KTI a výrobe prístupov pomocou čipových kariet. Všetkým užívateľom boli nainštalované čítačky čipových kariet pre prístup do systému štátnej pokladnice a bolo vygenerovaných celkom 5 739 čipových kariet..
So zabezpečovaním týchto úloh súviselo riešenie množstva problémov, ktoré boli riešené hláseniami do helpdesku, prípadne telefonickými konzultáciami v spolupráci s aplikačnou podporou CPU, členenej na podporu RIS, ŠP, Štrukturálne fondy a technickú podporu. Celkový počet hlásení bol 33 051. Významná bola činnosť všetkých pracovníkov pri rozpisovaní rozpočtu na rok 2005. V roku 2004 CPU zabezpečilo generovanie prístupov do paralelného systému ŠP pre 3 228 užívateľov za účelom spracovania výkazníctva.

P8 Podpora dátovej integrácie rezortných informačných systémov

Vytvorenie podmienok na dátovú integráciu rezortu si vyžaduje uplatnenie systémového prístupu vo fázach plánovania, vývoja a realizácie všetkých informačných systémov rezortu. Z dôvodu, že sa v rezorte stále nedostatočne presadzuje potreba rezortnej dátovej integrácie, prevláda tendencia budovania a prevádzkovania izolovaných informačných systémov, bez vzájomnej väzby. Podpora dátovej integrácie prostredníctvom vytvorenia informačného systému rezortu s integračnými nástrojmi sa v rámci tohto priestoru nedostala do realizačnej fázy a aktivity zostali v rovine analýz, návrhu postupov a činností, tvorby dátového modelu informačného systému s integračnými nástrojmi.
Ako podporu dátovej integrácie rezortu možno hodnotiť zabezpečovanie činností, ktoré vyplývajú zo vzťahov k ŠIS – súčinnosť pri zmenách dátových štandardov, pri poskytovaní údajov o dátových zdrojoch, koordinácia zabezpečovania integračných nástrojov z mimorezortných zdrojov a pod.

P9 Informačný systém výkazníctva

Z dôvodu časového posunu prác na tomto projekte počas minulého roka (neskoré zverejnenie príslušného pokynu a opatrenia MF SR) sa z minulého roka presunulo do tohto roka značné množstvo práce pre ŠÚ SR z dôvodu zabezpečovania veľkého nárastu operatívnych úloh pre MF SR a chybných údajov z jednotlivých organizácií. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám boli poskytované požadované údaje pre široký okruh žiadateľov v elektronickej i písomnej podobe.

PP 91 Informačný systém štátneho sektoru

V I. polroku 2004 sa uskutočnilo posledné spracovanie údajov účtovných závierok k 31. 12. 2003 v DataCentre za rozpočtové kapitoly a vyššie územné celky (VÚC) a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a za štátne fondy (prechod spracovania údajov do Štátnej pokladnice). Vybrané údaje vyššie uvedených subjektov za 4. štvrťrok 2003 boli vstupom do tabuliek štátneho záverečného účtu SR. Následne sa uskutočňovalo poskytovanie požadovaných výstupov od odberateľov tohto IS za rôzne účtovné obdobia.

U 911 Účtovný IS štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií

· Vykonali sa úpravy zvyšnej časti programového zabezpečenia v zmysle legislatívnych zmien v obsahu, forme a termínoch predkladania účtovných a finančných výkazov pre rok 2003, pre spracovanie údajov rozpočtových kapitol a nimi zriadených štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií,
· spracovali sa údaje z účtovných a finančných výkazov za 49 rozpočtových kapitol a nimi zriadených štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií za 4. štvrťrok 2003. Nové a štandardné typy zostáv boli vypracované z tohto spracovania a odovzdávané užívateľom na MF SR, ŠÚ SR a NKÚ SR. Vyhotovovali sa výstupy z disponibilných údajov aj za historické roky 1996 – 2002 pre MF SR, ŠÚ SR a externých odberateľov,
· v priebehu I. polroka 2004 boli aktualizované registre štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií podľa zmien poskytovaných rozpočtovými kapitolami. Priebežne bol aktualizovaný aj číselník rozpočtovej klasifikácie, nahrával sa a aktualizoval číselník rozpočtových programov a zoznam rozpočtových kapitol,
· vykonával sa zber údajov za iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie, požadovaných pre hodnotenie plnenia verejného rozpočtu, za 4. štvrťrok 2003 bez ich ďalšieho spracovania. Tieto údaje sa poskytli MF SR a ŠÚ SR v elektronickej forme a vo forme kópií účtovných výkazov,
· v máji 2004 boli sústreďované do DC údaje z účtovných a finančných výkazov k 31. 12. 2003 za jednotlivé štátne rozpočtové a príspevkové organizácie. Vykonávali sa kontroly údajov, výzvy predkladateľom a opakované predkladania opravených údajov, a ich porovnanie so sumárnymi údajmi predloženými kapitolami. Zároveň sa vykonávali opravy údajov jednotlivých organizácií rozpočtových kapitol aj za predchádzajúce roky 2000 až 2002. Tieto údaje sú potrebné pre potreby MF SR a spracovanie požiadavky ŠÚ SR pre regionálny pohľad na čerpanie štátneho rozpočtu na základe „Zmluvy o vzájomnom poskytovaní údajov“, uzavretej medzi MF SR a ŠÚ SR. Za vybrané školy a školské zariadenia v pôsobnosti Krajských úradov sa vyhotovili výstupy k 31. 12. 2002 pre Ústav informácií a prognóz školstva,
· boli vytvorené nové programové aplikácie v informačnom systéme pre spracovanie účtovných a finančných výkazov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré umožňovali výbery údajov z databázy plnenia verejných rozpočtov za roky 2001 - 2003 a tvorbu požadovaných výstupov v elektronickej i papierovej forme, ktoré podporovali procesy pri rozhodovaní na MF SR, a ktoré boli predmetom plnenia vyššie citovanej zmluvy, uzavretej medzi MF SR a ŠÚ SR.

U 912 Účtovný IS štátnych fondov Slovenskej republiky

· Spracovali sa údaje z účtovných a finančných výkazov za 2 štátne fondy Slovenskej republiky za 4. štvrťrok 2003. Štandardné typy zostáv boli vypracované z tohto spracovania a odovzdávané užívateľom na MF SR a ŠÚ SR,
· boli aktualizované programové aplikácie v informačnom systéme pre spracovanie účtovných a finančných výkazov štátnych fondov, ktoré umožňovali výbery údajov z databázy plnenia verejných rozpočtov za roky 2002 - 2003 a tvorbu požadovaných výstupov v elektronickej i papierovej forme, ktoré podporovali procesy pri rozhodovaní na MF SR, a ktoré boli predmetom plnenia vyššie citovanej zmluvy, uzavretej medzi MF SR a ŠÚ SR.

U 913 Štátny záverečný účet rozpočtových kapitol a Slovenskej republiky za rok 2003

V 1. polroku 2004 sa upravilo programové zabezpečenie v súvislosti s novými účtovnými a finančnými výkazmi platnými od 1. 1. 2003 a vytvorilo nové programové zabezpečenie pre príspevkové organizácie štátu, VÚC aj obcí.
Zostavili sa prílohy (8 tabuliek) k záverečnému účtu 49 rozpočtových kapitol. Prílohy k Štátnemu záverečnému účtu Slovenskej republiky boli vytvorené z údajov predložených k 31. 12. 2003 za štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy Slovenskej republiky, obce a ich podriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a vyššie územné celky a ich podriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Sekcii štátneho výkazníctva MF SR boli predložené výstupné zostavy vytvorené v databázovom prostredí INFORMIX a súhrnné zostavy za Slovenskú republiku konvertované a prezentované v tvare 32 typov tabuliek v programe MS EXCEL (17 za štátne rozpočtové organizácie, 3 za príspevkové organizácie, 2 za štátne fondy, 5 za obce a 5 za vyššie územné celky).
Úloha za štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, štátne fondy Slovenskej republiky, vyššie územné celky a ich podriadené rozpočtové a príspevkové organizácie bola ukončená v I. polroku a prešla na ŠP. V DataCentre naďalej zostáva tvorba 5 tabuliek z údajov obcí a ich podriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré budú Prílohou k štátnemu záverečnému účtu Slovenskej republiky.

U 914 Súhrnné výkazy o výsledkoch finančných kontrol za rok 2003

V rámci úlohy bol z jednotlivých výkazov o výsledkoch finančných kontrol za rok 2003, predkladaných orgánmi verejnej správy na MF SR, vypracovaný Súhrnný výkaz o výsledkoch finančných kontrol a to v členení podľa typu orgánov verejnej správy a sumár za SR.

Pre zabezpečenie úlohy boli realizované nasledovné činnosti:

- vytvorenie aplikačného programového vybavenia v prostrední MS Excel pre nahrávanie údajov do elektronickej formy výkazu,
- vytvorenie aplikačného programového vybavenia pre nahrávanie a spracovanie údajov z elektronickej formy výkazu do centrálnej databázy v prostredí Informix,
- zabezpečenie zberu elektronickej formy výkazu z MF SR do DataCentra v počte 5127 výkazov,
- spracovanie údajov z 4946 dobrých výkazov do výstupných zostáv pre MF SR formou tabuliek typu Excel.

PP 92 Informačný systém samospráv

U 921 Účtovný IS obcí a ich podriadených rozpočtových a príspevkových organizácií

V 1. polroku 2004 v rámci tejto úlohy bolo potrebné upraviť programové aplikácie v súvislosti so zmenami vo finančných a účtovných výkazoch a so zmenami v rozpočtovej klasifikácii pre rok 2004. Na Sekciu štátneho výkazníctva a Sekciu rozpočtovej politiky MF SR sa odovzdali všetky požadované výstupy za 4. štvrťrok 2003 a 1. štvrťrok 2004. Vybrané dáta zo spracovania údajov za 4. štvrťrok 2003 boli vstupom do tabuliek štátneho záverečného účtu.

Takisto v II. polrok bola nutná úprava APV a spracovania vyplývajúca zo zmien v 3.Q a 4.Q (pribudli finančné výkazy FinFAP 5-04 a FinFAP 6-01).
Okrem štandardných zostáv pre MF SR a pre Štatistický úrad SR bolo odovzdaných i väčší počet neštandardných zostáv, čo si vyžiadalo vypracovanie nových programov, ktoré bolo potrebné často zrealizovať vo veľmi krátkom termíne.
Postupne sa začali odovzdávať údaje za obce aj do DWH Štátnej pokladnice a to prostredníctvom pripojenia do IS ŠP. Na to bolo potrebné požiadať a vytvoriť príslušné pripojenia, odladiť prenos údajov a skontrolovať výstupy v súčinnosti so ŠP. Proces nebol ukončený, lebo neboli vyskúšané všetky typy údajov.

U 922 Progr. vybavenie pre aut. zber účt. výkazov obcí a ich podriadených RO a PO

V každom štvrťroku 2004 v rámci tejto úlohy bolo potrebné prepracovať a upraviť aplikácie v súvislosti so zmenami vo vzoroch finančných a účtovných výkazov a so zmenami v rozpočtovej klasifikácii pre rok 2004. Upraviť výstupy z tejto úlohy (údaje za jednotlivé obce a ich podriadené rozpočtové a príspevkové organizácie v textovom tvare), ktoré sú vstupom pre úlohu 9.2.1. tohto projektu. Zo spracovania účtovných a finančných výkazov bolo potrebné pripraviť výstupy z tejto úlohy i v štruktúre CSV súborov podľa požiadaviek Štátnej pokladnice pre uloženie údajov v DataWarehouse Štátnej pokladnice.

U 923 Účtovný IS vyšších územných celkov a ich podriadených RO a PO

· Vykonali sa úpravy zvyšnej časti programového zabezpečenia v zmysle legislatívnych zmien v obsahu, forme a termínoch predkladania účtovných a finančných výkazov pre rok 2003, pre spracovanie vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií,
· spracovali sa údaje z účtovných a finančných výkazov za 8 vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií za 4. štvrťrok 2003. Nové a štandardné typy zostáv boli vypracované z tohto spracovania a odovzdávané užívateľom na MF SR a ŠÚ SR. Vyhotovovali sa výstupy z disponibilných údajov aj za rok 2002 pre MF SR, ŠÚ SR a externých odberateľov,
· v priebehu I. polroka 2004 boli aktualizované registre vyšších územných celkov (VÚC) a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií podľa zmien poskytovaných VÚC.

· v máji 2004 boli sústreďované do DC údaje z účtovných a finančných výkazov k 31. 12. 2003 za jednotlivé rozpočtové a príspevkové organizácie v pôsobnosti VÚC. Vykonávali sa kontroly údajov, výzvy predkladateľom a opakované predkladania opravených údajov, a ich porovnanie so sumárnymi údajmi predloženými VÚC. Zároveň sa vykonávali opravy údajov jednotlivých organizácií VÚC aj za predchádzajúci rok 2002. Tieto údaje sú potrebné pre potreby MF SR a spracovanie požiadavky ŠÚ SR pre regionálny pohľad na čerpanie štátneho rozpočtu na základe „Zmluvy o vzájomnom poskytovaní údajov“, uzavretej medzi MF SR a ŠÚ SR. Za vybrané školy a školské zariadenia v pôsobnosti rozpočtových organizácií VÚC sa vyhotovili výstupy k 31. 12. 2002 pre Ústav informácií a prognóz školstva,
· boli vytvorené nové programové aplikácie v informačnom systéme pre spracovanie účtovných a finančných výkazov vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré umožňovali výbery údajov z databázy plnenia verejných rozpočtov za roky 2002 a 2003 a tvorbu požadovaných výstupov v elektronickej i papierovej forme, ktoré podporovali procesy pri rozhodovaní na MF SR, a ktoré boli predmetom plnenia vyššie citovanej zmluvy, uzavretej medzi MF SR a ŠÚ SR.

U 924 Spracovanie údajov o dani z nehnuteľností

Pre potreby spracovania údajov z výkazov o dani z nehnuteľností za rok 2003 DataCentrum v spolupráci s MF SR zabezpečilo prevod údajov z týchto výkazov z papierovej do elektronickej formy prostredníctvom vlastných kapacít nad rámec pracovnej doby uzavretím dohôd s MF SR. Štandardné spracovanie sa uskutočnilo za 2 633 obcí. Vyhotovili sa výstupy v papierovej forme s grafickou prezentáciou údajov za roky 1995 – 2004 s prehľadmi o zaplatenej dani, vývoji príjmov z tejto dane a porovnaní predpisov a zaplatení dane z nehnuteľností. Tabuľková prezentácia údajov za rok 2003 obsahovala spracované údaje za Slovenskú republiku, za kraje a okresy SR, resp. za počet obcí, daňovníkov a obyvateľov.
V rámci tejto úlohy boli v r. 2004 zabezpečené nasledovné činnosti:
· vypracovalo sa vyhodnotenie stavu údajov spracovávaných výkazoch, v ktorom sa vyšpecifikovali najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pre účely prevencie resp. zníženia chybovosti výkazov, predkladaných obcami priamo na MF SR,
· v spolupráci s MF SR sa uskutočnila analýza a návrh elektronickej formy výkazu o dani z nehnuteľností za rok 2004, do ktorého sa zapracovali legislatívne zmeny . Cieľom elektronizácie vstupných informácií o dani z nehnuteľností je zníženie nákladov na nahrávanie údajov, odstránenie chybovosti údajov na mieste ich vzniku, t.j. vyššia kvalita spracovávaných informácií, ako aj priebežné a rýchle sprístupnenie informácií v elektronickom tvare o stave došlých údajov, resp. výstupných zostáv k požadovanému dňu,
· realizovala sa a vyhodnotila skúšobná prevádzka vyplnenia údajov o dani z nehnuteľností do elektronického formulára pracovníkmi vybraných obecných úradov a jeho odoslania do DataCentra elektronickou poštou,
· vytvoril sa nový informačný systém na spracovanie údajov za rok 2004 so zapracovanými legislatívnymi zmenami a overilo sa spracovanie prijatých údajov v elektronickej forme.
Príjem a spracovanie údajov z ročných účtovných výkazov právnických a fyzických osôb (PO a FO) za rok 2002 bol presunutý z roka 2003 na I. polrok 2004 z dôvodu oneskorenej dodávky údajov z DR SR. Určitý časový sklz bol aj v dodávke týchto údajov za rok 2003, z dôvodu skenovania výkazov PO a FO za rok 2003 po prvýkrát, ktorých prvú dodávku sme obdržali v novembri 2004.
Od apríla 2003 do októbra 2004 prebiehala spolupráca DataCentra na medzivládnom projekte MH SR a Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (v spolupráci s holandskou vládou) v oblasti dátovej podpory MH SR za podnikateľský sektor. Za účelom dlhodobého sledovania ukazovateľov rozvoja malého a stredného podnikania v SR sa uskutočnila analýza a tvorba programového vybavenia pre výber údajov a poskytovanie výstupov za právnické a fyzické osoby, účtujúce v sústave podvojného a jednoduchého účtovníctva za roky 1999 – 2002.

PP 93 IS podnikateľského a nepodnikateľského sektoru

Príjem a spracovanie údajov z ročných účtovných výkazov právnických a fyzických osôb (PO a FO) za rok 2002 bol presunutý z roka 2003 na I. polrok 2004 z dôvodu oneskorenej dodávky údajov z DR SR. Určitý časový sklz bol aj v dodávke týchto údajov za rok 2003, z dôvodu skenovania výkazov PO a FO za rok 2003 po prvýkrát, ktorých prvú dodávku sme obdržali v novembri 2004.

Od apríla 2003 do októbra 2004 prebiehala spolupráca DataCentra na medzivládnom projekte MH SR a Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (v spolupráci s holandskou vládou) v oblasti dátovej podpory MH SR za podnikateľský sektor. Za účelom dlhodobého sledovania ukazovateľov rozvoja malého a stredného podnikania v SR sa uskutočnila analýza a tvorba programového vybavenia pre výber údajov a poskytovanie výstupov za právnické a fyzické osoby, účtujúce v sústave podvojného a jednoduchého účtovníctva za roky 1999 – 2002.

U 931 Účtovný IS práv. a fyz. osôb, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

V rámci podnikateľskej sféry boli v r. 2004 zabezpečené ďalšie nasledovné činnosti:
· uskutočnil sa príjem a kontrola údajov z účtovných výkazov cca 63 500 právnických a fyzických osôb (PO a FO) za podvojné účtovníctvo za rok 2002 z DR SR. Vykonala sa oprava údajov v dohodnutom rozsahu s MF SR, ktorá sa vykonáva každoročne od r. 1999 pre účely zaradenia čo najväčšieho počtu výkazov do spracovania a skvalitnenia vypovedacej hodnoty disponibilných údajov,
· uskutočnilo sa štandardné a operatívne spracovanie a výber údajov z účtovných výkazov za roky 2001 – 2002, vyhotovili sa výstupy z agregovaných a jednotlivých údajov pre podporu rozhodovania na MF SR: napr. v súvislosti s pôžičkou EFSAL, s ročným čistým obratom od 1,5 – 3 mil. Sk, lekárne a predajne so zdravotníckym a ortopedickým tovarom, ako aj pre užívateľov ŠÚ SR v zmysle vyššie spomínanej zmluvy medzi MF SR a ŠÚ SR a nad jej rámec,
· vytvorili sa a aktualizovali rôzne programové aplikácie v informačnom systéme pre spracovanie a výber údajov,
· v spolupráci s MF SR sa vykonala podrobná analýza prepojenia účtovných výkazov PO a FO, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, platných do r. 2002 a od r. 2003 (prevodový mostík),
· vykonala sa aktualizácia programového zabezpečenia pre spracovanie údajov za rok 2003,
· uskutočnil sa príjem údajov z účtovných výkazov cca 63 100 právnických a fyzických osôb (PO a FO) za podvojné účtovníctvo za rok 2003 z DR SR a kontrola údajov za veľké a stredné podniky.

U 932 Účtovný IS fyz. osôb, účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva

V rámci podnikateľskej sféry boli v r. 2004 zabezpečené ďalšie nasledovné činnosti:

· uskutočnil sa príjem a kontrola údajov z účtovných výkazov cca 234 700 fyzických osôb za jednoduché účtovníctvo za rok 2002 z DR SR,
· uskutočnilo sa štandardné a operatívne spracovanie a výber údajov z účtovných výkazov FO za roky 1999 – 2002, vyhotovili sa výstupy z agregovaných a jednotlivých údajov pre podporu rozhodovania na MF SR: napr. s ročným čistým obratom od 1,5 – 3 mil. Sk, lekárne a predajne so zdravotníckym a ortopedickým tovarom, ako aj pre užívateľov ŠÚ SR v zmysle vyššie spomínanej zmluvy medzi MF SR a ŠÚ SR a nad jej rámec,
· vytvorili sa a aktualizovali rôzne programové aplikácie v informačných systémoch pre spracovanie a výber údajov z účtovných výkazov FO,
· v spolupráci s MF SR sa vykonala podrobná analýza prepojenia účtovných výkazov FO, účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, platných do r. 2002 a od r. 2003 (prevodový mostík),
· vypracoval sa návrh zoznamu vnútrovýkazových väzieb pre účtovné výkazy fyzických osôb platných od roku 2003,
· vykonala sa aktualizácia programového zabezpečenia pre spracovanie údajov za rok 2003,
· uskutočnil sa príjem údajov z účtovných výkazov 235 120 fyzických osôb za jednoduché účtovníctvo za rok 2002 z DR SR,
· uskutočnil sa príjem registra ekonomických subjektov SR k 31. 12. 2003 zo ŠÚ SR spolu s číselníkmi pre riešenie úloh celého projektu, a registra daňových platcov za právnické a fyzické osoby z DR SR,
· administrácia databáz tohto podprojektu za roky 1993 – 2003.

U 933 Účtovný IS bankových subjektov

Od 1. 1. 2003 nadobudol účinnosť Zákon č. 431/2002 o účtovníctve, ktorý vyvolal zmeny v metodike účtovania a podobe účtovných závierok. Vzhľadom na rozsah a dosah týchto zmien bolo potrebné aktualizovať:
- štruktúry vstupných a výstupných súborov,
- štruktúru tabuliek, obrazovkových foriem,
- existujúce aplikačné programové vybavenie pre spracovanie údajov a tlač výstupných zostáv v prostredí Informix.

V súvislosti s vyhláškou MF SR č. 126/2003 Z.z. ktorou sa ustanovuje pre banky a pobočky zahraničných bánk prvýkrát za rok 2003 elektronická forma predkladania účtovnej závierky v súbore vytvorenom v programovom produkte MS Excel, uskutočnila sa posledná etapa testovania a ladenia elektronickej formy prenosu skúšobných údajov, transformácia údajov z excelovských súborov do textových súborov v požadovanej štruktúre a export *.txt súborov do vstupných tabuliek informačného systému.

Vypracovali sa inštrukcie k vyplneniu jednotlivých položiek excelovského vstupného súboru (súbor bol pripravený pre všetky banky ako „VZOR“ na internetovej stránke Ministerstva financií SR).

V zmysle Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 126/2003 Z.z. DataCentrum obdržalo vstupné údaje k 31. 12. 2003 elektronicky na diskete v programe MS Excel v štruktúre výkazov platných pre rok 2003. Uskutočnil sa prenos vstupných údajov do informačného systému INFORMIX 4GL transformáciou údajov z tabuliek programu MS Excel do textových súborov v požadovanej štruktúre a export textových súborov do vstupných tabuliek informačného systému.

Údaje z účtovných výkazov bánk sa spracovali súhrnne za SR ako sumárne údaje za všetky riadky výkazu a za vybrané riadky výkazu.

▪ Výstupné zostavy sa vytvorili: - v elektronickej forme v programe MS Excel (disketa)
- hardcopy

V rámci úlohy sa zabezpečila archivácia databáz, vstupov, výstupov a programového zabezpečenia.

U 934 Účtovný IS nezárobkových organizácií

-V rámci nepodnikateľskej sféry DataCentrum v spolupráci s MF SR zabezpečilo prevod údajov z účtovných výkazov politických strán, hnutí, občianskych združení a iných nezárobkových organizácií za rok 2002 z papierovej do elektronickej formy prostredníctvom vlastných kapacít nad rámec pracovnej doby uzavretím dohôd s MF SR.. Vyhotovili sa výstupy podľa požiadaviek ŠÚ SR a odovzdali v zmysle vyššie spomínanej zmluvy medzi MF SR a ŠÚ SR.

Účtovné výkazy neziskových účtovných jednotiek za rok 2003 v papierovej forme DataCentrum obdržalo z DR SR v novembri 2004 pre účely ich ďalšieho spracovania. Tieto údaje sa budú spracovávať v roku 2005.

P 10 Informačný systém kontroly výdavkov štátneho rozpočtu na rozvoj bývania

PP101 IS pre centrálnu evidenciu zmlúv o hypotekárnych úveroch

V rámci podprojektu bolo v mesiaci január 2004 realizované spracovanie údajov za obdobie 12-2003, archivácia databázy, archivácia vstupných súborov predložených hypotekárnymi bankami a výstupných súborov zo spracovania za rok 2003.
Pre údaje poskytované od 01.01.2004 bola vykonaná v zmysle zákona č. 603/2003 Z.z. aktualizácia štruktúry vstupných súborov pre predkladanie údajov bankami do DataCentra a výstupných súborov, vytvorená databáza pre rok 2004, aktualizácia existujúceho aplikačného programového vybavenia pre spracovanie údajov v prostredí Informix v zmysle doplnenia údajov do IS v rozsahu špecifikovanom v uvedenom zákone a tvorba nových výstupných zostáv.
Pre zabezpečenie ochrany údajov pri ich elektronickom prenose bola realizovaná výmena verejných kľúčov na rok 2004 medzi hypotekárnymi bankami, DataCentrom a MF SR. Boli zabezpečené podmienky pre pripojenie Dexia banka Slovensko, a.s. do informačného systému, ktorá začala predkladať údaje do DataCentra. V súčasnosti do centrálnej evidencie poskytuje údaje 10 hypotekárnych bánk.

PP102 IS pre centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení

K lepšiemu hospodáreniu s prostriedkami štátneho rozpočtu prispeli aj výsledky informačného systému pre centrálnu evidenciu a priebežné hodnotenie zmlúv o stavebnom sporení , pri ktorých sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu u registrovaných stavebných sporiteľní. V rámci tejto úlohy sa uskutočnili nasledovné činnosti:

· vypracovali sa mesačné štandardné a operatívne výstupy v zmysle mimoriadnych požiadaviek MF SR za obdobia 07/2003 - 12/2003 z dôvodu legislatívnych zmien a následného predloženia opravných vstupných súborov zo strany stavebných sporiteľní,
· vypracoval sa výstup zo spracovania oprávnených finančných nárokov za II. polrok 2003 vrátane dodatočných údajov za roky 1998 až 2003 a zvlášť za rok 2003,
· zabezpečila sa archivácia centrálnej databázy stavebných sporiteľov za rok 2003, vstupných a výstupných súborov, a programového vybavenia za rok 2003,
· uskutočnila sa reštrukturalizácia databázy, analýza a aktualizácia programového vybavenia informačného systému v zmysle legislatívnych zmien, platných od 1. 1. 2004,
· pri spracovaní údajov sa zisťovali počty nových stavebných sporiteľov a zmlúv za jednotlivé stavebné sporiteľne, odhalili sa viacnásobné nároky na poskytované výhody stavebného sporenia v rôznych stavebných sporiteľniach. Mesačne sa vypracovali štandardné výstupy za obdobia 01/2004 – 11/2004. Z dôvodu predloženia opravných vstupných súborov zo strany stavebných sporiteľní za obdobia 01/2004 a 02/2004 sa spracovanie údajov za príslušné mesiace zopakovalo,
· vypracoval sa výstup zo spracovania oprávnených finančných nárokov za I. polrok 2004,
· pre zabezpečenie ochrany osobných údajov sa začiatkom roka vygenerovali, vymenili a archivovali verejné PGP kľúče oprávnených osôb na MF SR, v DataCentre a za bankové subjekty zapojené do prevádzky IS pre centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení v roku 2004.

P 11 Ekonomický informačný systém

V rámci projektu sa poskytovali manažérske práce pre stanovené etapy. Ekonomický informačný systému (EIS) v DataCentre, prevádzkovaný v prostredí SAP R/3, sa zaviedol do rutinnej prevádzky k 1. 1. 2004, a jeho prepojenie na IS ŠP sa realizovalo k 1. 4. 2004. Uskutočnili sa zvyšné školenia a konzultácie s dodávateľom systému

P 12 Informačný systém správy registratúry

Akceptačný protokol bol podpísaný v decembri 2003 a riešenie uvedené do rutinnej prevádzky na MF SR. V úlohe sa predpokladala iba poradensko - riadiaca činnosť, ktorá však v roku 2004 nebola potrebná. Pre informačný systém bola zabezpečená prevádzková podpora.

P 13 Informačný systém časových radov

U1301 Prehľady príjmov a výdavkov verejných rozpočtov z účtovných uzávierok

V úlohe Prehľad príjmov a výdavkov verejných rozpočtov z účtovných závierok boli podchytené a dodržané metodické zmeny, ktoré sa za sledované obdobia v rokoch 2003 a 2004 udiali. Údaje boli spracovávané do časových radov za príjmy v ekonomickom členení a výdavky v ekonomickom a funkčnom členení, za rozpočtové a príspevkové organizácie a to za štátny rozpočet, rozpočty obcí, VÚC, a za Štátne fondy, vrátane požadovaných podtried a podpoložiek .Boli spracované údaje do tabuľkových prehľadov za obdobia k 30.9.2003 a k 31.12.2003 v ekonomickom a funkčnom členení. Za 1., 2. a 3. štvrťrok 2004 sa spracovali údaje zo zdroja účtovná závierka rozpočtov obcí v DataCentre - za príjmy obcí rozpočtových a príspevkových organizácií v ekonomickom členení vrátane požadovaných podpoložiek a výdavky obcí rozpočtových a príspevkových organizácií v ekonomickom členení vrátane požadovaných podpoložiek a funkčnom za rozpočtové organizácie obcí.
Boli vypracované ročné tabuľky za časové rady agregovaných ukazovateľov príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu s výpočtom ich podielu na HDP v bežných cenách v roku 2003 a revidovanom HDP za roky 2000 – 2002 (údaje za HDP boli prevzaté zo ŠÚ SR) respektíve rok 1999 - 2002 pre výdavky.

Prehľady boli spracované do tabuliek a zasielané na MF SR ako podpora pre rozhodovací proces IFP MF SR. Tabuľky boli prezentované prostredníctvom aplikácie Časové rady v databázovom prostredí Lotus Notes.

U1302 Platobná a obchodná bilancia

V úlohe Platobná a obchodná bilancia boli aktualizované časové rady platobnej bilancie a tiež detailného kapitálového a finančného účtu a bežného účtu platobnej bilancie za obdobia september 2003 až august 2004. Údaje sú kumulované po mesiacoch a kvartálne. Bola spracovaná analýza údajov platobnej bilancie a detailného kapitálového účtu, ako aj výpočet ročných indexov rastu, podielov jednotlivých kumulovaných položiek na HDP, podielov jednotlivých položiek bežného účtu platobnej bilancie a kapitálového a finančného účtu platobnej bilancie na priamych nadpoložkách a ich grafické znázornenie za obdobia 3. štvrťrok 2003 až 2. štvrťrok 2004. V mesiaci jún 2004 boli všetky časové rady za túto úlohu aktualizované o prepočítané údaje za rok 2003. Tabuľky boli zasielané na MF SR v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie Časové rady v databázovom prostredí Lotus Notes ako podklad pre rozhodovací proces MF SR.

U1303 Peňažníctvo a menový vývoj

Za úlohu Peňažníctvo a menový vývoj boli spracované údaje do analytických tabuliek v mesačnej a kvartálnej periodicite, vrátane grafickej interpretácie, indexov rastu, podielov na celku a HDP v oblastiach: menový prehľad, podiel aktív a pasív na HDP, vývoj korunových úverov podľa odvetví, stav úverov, priemerné úrokové miery zo stavu úverov, banková marža a kvázimarža, priemerná reálna úroková miera z úverov obchodných bánk a vkladov, priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk, priemerné úrokové miery z korunových vkladov, vývoj korunových úverov podľa ekonomických sektorov, vývoj vkladov klientov, čerpané úvery klientom, základná charakteristika vývoja úrokových mier z úverov a vkladov, zahraničná zadlženosť, devízové rezervy, priemerná menová báza, priemerné kurzy SKK voči vybraným menám. Údaje boli spracované za obdobie 4. štvrťrok roku 2003 až 3. štvrťrok 2004. Obdobie november 2003 – október 2004 bolo spracované za priemerné úrokové miery z korunových vkladov, priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk, vývoj korunových úverov podľa ekonomických sektorov, vývoj vkladov klientov, čerpané úvery klientom, základná charakteristika vývoja úrokových mier z úverov a vkladov a za december 2003 - november 2004 boli spracované priemerné kurzy SKK voči vybraným menám. Tabuľky boli prezentované cez aplikáciu Časové rady v databázovom prostredí Lotus Notes, ku ktorej mali prístup príslušní pracovníci MF SR.

U1304 Zamestnanosť a mzdy

V úlohe Zamestnanosť a mzdy boli aktualizované časové rady zamestnanosti, miezd a nezamestnanosti, prepočet indexov, podielov na celku a ich grafické znázornenie za obdobia november 2003 až október 2004 resp. u štvrťročných dát za obdobia 3.štvrťrok 2003 až 3.štvrťrok 2004. Bola definovaná vhodná štruktúra údajov úlohy na ich prezentáciu v prostredí Lotus Notes v rámci aplikácie Časové rady a zasielaná na MF SR v elektronickej forme ako podklad pre rozhodovací proces MF SR.

U1305 Databáza a riadenie agendy štátnych záruk

Vzhľadom na zmenu organizačnej štruktúry Ministerstva financií SR a na nerealizované zvýšenie pracovníkov DataCentra úloha sa neriešila.

U1306 Cenové indexy, tvorba zdrojov, zahraničný obchod

Pre nedostatok kapacít v DataCentre sa úloha nerealizovala.

P 14 Manažérský informačný systém

Manažérsky informačný systém (MIS) prešiel v r. 2004 fázou revitalizácie, t.j. obnovenia pôvodných funkcií, doplnenia dát do dátového skladu, rozšírenia o nové výstupy. Počas hodnoteného obdobia malo gesciu nad MIS MF SR. V rámci projektu bol jeden pracovník DataCentra členom projektového týmu. Práca bola prideľovaná podľa požiadaviek manažéra projektu alebo riešiteľského týmu. Vyčerpané kapacity boli zahrnuté do iných úloh DataCentra.
* * *

Príloha č. 1

Rekapitulácia kapacitného krytia úloh DataCentra na rok 2004

P/PP/U Názov projektu/podprojektu/úlohy čl.-hodiny skutočnosť %
    na r. 2004 k 31.12.2004 plnenia
P1 Rozpočtový informačný systém (RIS) 14457 15281 105,70
PP 11 Správa a prevádzka systému 942 1430 151,80
PP 12 Aplikačná podpora RIS 13515 13851 102,49
P2 Informačný systém štátnej pokladnice (IS ŠP) 11612 10207 87,90
PP 21 Podpora správy a prevádzky systému 5992 9701 161,90
PP 22 Aplikačná podpora IS ŠP 5620 506 9,00
P3 ITMS pre štrukturálne fondy a kohézny fond 9450 10984 116,23
PP 31 Koordinácia a riadenie prác na projekte 5025 4087 81,33
PP 32 Príprava a realizácia bezpečnostného projektu 1890 1267 67,04
PP 33 Aplikačná podpora prevádzky ITMS 1890 1875 99,21
PP 34 Technická zabezpečenie prevádzky ITMS 645 3755 582,17
P4 Infraštruktúra Ministerstva financií SR 8895 12229 137,48
PP 41 Intranet a internet Ministerstva financií SR 1260 592 46,98
P5 Komunikačno-technologická infraštruktúra (KTI) 7206 8071 112,00
P6 Bezpečnosť informačných systémov (BIS) 8000 3873 48,41
P7 Centrum podpory užívateľov (CPU) 9450 16506 174,67
P8 Podpora dátovej integrácie rezortných IS 3600 2316 64,33
P9 Informačný systém výkazníctva 19710 24173 122,64
PP 91 Informačný systém štátneho sektoru 4235 6332 149,52
U 911 ÚIS štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií 2085 4518 216,69
U 912 ÚIS štátnych fondov Slovenskej republiky 65 427 656,92
U 913 ŠZÚ rozpočtových kapitol a Slovenskej republiky za rok 2003 985 904 91,78
U 914 Súhrnné výkazy o výsledkoch finančných kontrol za rok 2003 1100 484 44,00
PP 92 Informačný systém samospráv 9905 11164 112,71
U 921 ÚIS obcí a ich podriadených ROPO 4325 5420 125,32
U 922 Aut. zber účt. výkazov obcí a ich podriadených ROPO 3965 1868 47,11
U 923 ÚIS vyšších územných celkov a ich podriadených ROPO 800 2445 305,63
U 924 Spracovanie údajov o dani z nehnuteľností 815 1430 175,46
PP 93 IS podnikateľského a nepodnikateľského sektoru 5570 6677 119,87
U 931 ÚIS PO a FO, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 2390 2048 85,69
U 932 ÚIS fyz. osôb, účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva 1705 2524 148,04
U 933 ÚIS bankových subjektov 600 1461 243,50
U 934 UIS nezárobkových organizácií 795 644 81,01
U 935 ÚIS zdravotných poisťovní, Socialnej poistovne a NÚP 80 0 0,00
P 10 Informačný systém kontroly výdavkov ŠR na rozvoj bývania 2285 2717 118,91
PP 101 IS pre centrálnu evidenciu zmlúv o hypotekárnych úveroch 1300 1449 111,46
PP 102 IS pre centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení 985 1267 128,63
P 11 Ekonomický informačný systém (EIS) 1591 110 6,91
P 12 Informačný systém správy registratúry 250 0 0,00
P 13 Informačný systém časových radov 8290 6197 74,75
U 1301 Príjmy a výdavky verejných rozpočtov z účtovných uzávierok 1625 2096 128,98
U 1302 Platobná a obchodná bilancia 1034 1106 106,96
U 1303 Peňažníctvo a menový vývoj 1200 1981 165,08
U 1304 Zamestnanosť a mzdy 656 1015 154,73
U 1305 Databáza a riadenie agendy štátnych záruk 2835 0 0,00
U 1306 Cenové indexy, tvorba zdrojov, zahraničný obchod 940 0 0,00
P 14 Manažérský informačný systém 5700 52 0,91
  Úlohy na podporu fungovania systému 5523 7167 129,77
  Technická, komunikačná a systémová podpora projektov 3373 3650 108,21
  Sytémová podpora vývoja a prevádzky aplikácií 2150 3517 163,58
  Proj., ekon. a org. riadenie, tech. a prev. podpora DC 56109 48831 87,03
  S p o l u 172128 168713 98,02

Príloha č. 2 Plnenie rozpočtu DataCentra za rok 2004
v tisíc Sk

  Ukazovateľ Schválený rozpočet 2004 Upravený rozpočet k
31.12.2004
Čerpanie
k
31.12.2004
Plnenie
v percentách
  Príjmy celkom: 1 500 1 500 3 057 203,8
  Výdavky celkom: 282 200 908 761 907 731 99,9
  z toho:        
600 Bežné výdavky 267 200 488 042 487 402 99,9
  v tom:        
610 - mzdy, platy
a OOV
15 950 19 538 19 289 98,7
620 - poistné 5 614 6 819 6 561 96,2
630 - tovary a ďalšie služby 245 636 461 530 461 423 100,0
640 - bežné transfery - 155 129 83,2
700 Kapitálové výdavky 15 000 420 719 333 196 79,2
920 Prevod kap. prostriedkov     87 133  
  Počet zamestnancov 82 91 79 86,8