Späť Verzia pre tlač

Správa o vývoji ver. financií

aktualizované dňa: 12. 10. 2012

Správa o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za príslušné štvrťroky daného roka a predikcie vývoja do konca daného roka

Správu vypracováva MF SR trikrát ročne. Prezentuje v nej posledné výsledky analýz a prognóz makroekonomického a fiškálneho vývoja a ich hodnotenie z hľadiska možných rizík plnenia rozpočtu v danom roku. Pozornosť sa sústreďuje najmä na monitoring a analýzu tých faktorov a zložiek verejných financií, ktoré môžu spôsobiť najväčší odklon od rozpočtu, a tak môžu najviac ovplyvniť úspešnosť dosiahnutia plánovaného cieľa vlády pre redukciu deficitu verejných financií. Dodržanie cieľa stanoveného pre daný rok je nevyhnutné pre dosahovanie ambicióznych strednodobých zámerov v konsolidácii verejných financií v súlade s programovým vyhlásením vlády.

Príloha: