Späť Verzia pre tlač

Informácia o verejnom pripomienkovaní štúdie uskutočniteľnosti pre národný projekt Informačný systém elektronickej fakturácie

aktualizované dňa: 05. 09. 2018

Ministerstvo financií SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre národný projekt „Informačný systém elektronickej fakturácie”.

Zámerom je, aby sa k pripravovanému národnému projektu mohla vyjadriť odborná verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy v praxi.

Národný projekt je zameraný na plnenie Špecifického cieľa 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami, ktorý prebieha v rámci Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Hlavným cieľom projektu elektronickej fakturácie je vytvorenie prostredia pre umožnenie vyhotovenia, zasielania, prijatia elektronickej faktúry pre jej následné spracovanie aj automatizovaným spôsobom v súlade s legislatívou EÚ a SR pri obchodnom vzťahu subjektov v rámci procesov verejného obstarávania. Primárne je teda potrebné realizáciou projektu transponovať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní do prostredia SR, štandardizovať procesy fakturácie v obchodnom styku s verejnou správou, zefektívniť a zrýchliť procesy prijatia faktúr a podporiť následné spracovávanie faktúr, a tiež zabezpečiť úsporu nákladov na tlač, poštovné a doručenie faktúr.

Ministerstvo financií SR navrhovaným projektom zohľadňuje aj doterajší prístup členských štátov EÚ k implementácii elektronickej fakturácie vo verejnom obstarávaní a tiež podporuje aj finančnú politiku ministerstva, keďže elektronizáciu procesov fakturácie vníma ako predpoklad pre podporu finančného riadenia.

Kompletný materiál k štúdii uskutočniteľnosti je dostupný v MetaIS na odkaze nižšie:

https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/feb8356f-d0e7-4976-b9f9-b4140b59cf27?tab=documents  

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) je možné zasielať najneskôr do 12. septembra 2018 prostredníctvom priloženého formulára na e-mailovú adresu: pkunitas@mfsr.sk.

Verejné pripomienkovanie k štúdii sa bude konať 14. septembra 2018 o 08:30 hod. v priestoroch Ministerstva financií Slovenskej republiky, miestnosť K110 na 1. poschodí, vchod cez ulicu Kyčerského. Vašu účasť, prosím, nahláste vopred na e-mailovú adresu pkunitas@mfsr.sk.

Príloha: