Späť Verzia pre tlač

Júl 2018

aktualizované dňa: 20. 07. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
02.07.2018 03.07.2018 04.07.2018 06.07.2018 09.07.2018
Príjmy spolu 13 982 810 6 708 084 6 826 352 6 858 915 6 900 995 6 956 651
v tom:
1. daňové 11 361 518 5 768 750 5 878 925 5 910 701 5 951 125 5 998 369
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -53 073 -37 712 -24 504 -952 25 570
daň z príjmov PO 2 472 622 1 550 086 1 632 903 1 646 806 1 654 204 1 656 664

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 121 780 122 308 122 651 123 931 124 278
DPH 6 079 178 2 940 078 2 950 549 2 954 071 2 961 947 2 979 514
spotrebné dane 2 335 690 1 092 974 1 093 018 1 093 578 1 093 692 1 093 773
2. nedaňové 1 208 819 442 518 443 578 444 365 446 021 446 556
3. granty a transfery 1 412 473 496 816 503 849 503 849 503 849 511 726
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 496 696 503 730 503 730 503 730 511 607
Výdavky spolu 15 955 715 7 473 965 7 525 252 7 550 718 7 616 278 7 689 282
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 6 835 539 6 881 475 6 902 574 6 959 894 7 029 106
kapitálové výdavky 1 331 416 638 426 643 777 648 144 656 384 660 176
Schodok/Prebytok -1 972 905 -765 881 -698 900 -691 803 -715 283 -732 631
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
10.07.2018 11.07.2018 12.07.2018 13.07.2018 16.07.2018
Príjmy spolu 13 982 810 6 998 113 7 042 717 7 160 332 7 210 805 7 230 626
v tom:
1. daňové 11 361 518 6 039 396 6 083 496 6 117 476 6 156 075 6 173 659
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 58 435 94 953 117 473 144 327 161 990
daň z príjmov PO 2 472 622 1 657 555 1 661 321 1 664 401 1 659 723 1 637 782

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 124 709 125 450 126 355 128 918 130 872
DPH 6 079 178 2 986 297 2 988 856 2 994 246 3 007 500 3 026 099
spotrebné dane 2 335 690 1 093 792 1 094 001 1 094 012 1 094 358 1 095 525
2. nedaňové 1 208 819 446 967 447 469 448 707 453 309 454 495
3. granty a transfery 1 412 473 511 750 511 752 594 149 601 421 602 472
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 511 630 511 630 594 027 601 299 602 350
Výdavky spolu 15 955 715 7 760 140 7 827 414 7 880 934 7 943 304 8 020 178
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 7 099 491 7 161 831 7 201 177 7 255 410 7 322 166
kapitálové výdavky 1 331 416 660 649 665 583 679 757 687 894 698 012
Schodok/Prebytok -1 972 905 -762 027 -784 697 -720 602 -732 499 -789 552
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
17.07.2018 18.07.2018 19.07.2018 20.07.2018 23.07.2018
Príjmy spolu 13 982 810 7 251 116 7 246 671 7 263 135
v tom:
1. daňové 11 361 518 6 190 501 6 180 914 6 194 150
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 166 733 170 189 173 033
daň z príjmov PO 2 472 622 1 635 380 1 634 048 1 637 151

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 131 849 132 230 132 383
DPH 6 079 178 3 039 418 3 024 847 3 031 589
spotrebné dane 2 335 690 1 095 571 1 097 809  1 098 025
2. nedaňové 1 208 819 454 977 456 024 459 252
3. granty a transfery 1 412 473 605 638 609 733 609 733
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 605 514 609 607 609 607
Výdavky spolu 15 955 715 8 037 020 8 067 113 8 085 620
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 7 334 111 7 362 986 7 376 687
kapitálové výdavky 1 331 416 702 909 704 127 708 933
Schodok/Prebytok -1 972 905 -785 904 -820 442 -822 485
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
24.07.2018 25.07.2018 26.07.2018 27.07.2018 30.07.2018
Príjmy spolu 13 982 810
v tom:
1. daňové 11 361 518
z toho:
daň z príjmov FO 3 518
daň z príjmov PO 2 472 622

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638
DPH 6 079 178
spotrebné dane 2 335 690
2. nedaňové 1 208 819
3. granty a transfery 1 412 473
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419
Výdavky spolu 15 955 715
v tom:
bežné výdavky 14 624 299
kapitálové výdavky 1 331 416
Schodok/Prebytok -1 972 905
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
31.07.2018
Príjmy spolu 13 982 810
v tom:
1. daňové 11 361 518
z toho:
daň z príjmov FO 3 518
daň z príjmov PO 2 472 622

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638
DPH 6 079 178
spotrebné dane 2 335 690
2. nedaňové 1 208 819
3. granty a transfery 1 412 473
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419
Výdavky spolu 15 955 715
v tom:
bežné výdavky 14 624 299
kapitálové výdavky 1 331 416
Schodok/Prebytok -1 972 905
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov