Späť Verzia pre tlač

Ochrana osobných údajov

aktualizované dňa: 12. 06. 2018

Informačný list
(pokiaľ sú osobné údaje získané od dotknutej osoby)

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava

Zodpovedná osoba
Zodpovedná osoba v zmysle GDPR a zákona prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa, ktorej vzor je uvedený v prílohe, prostredníctvom gestora zabezpečuje vybavenie žiadosti a informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti. Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba(at)mfsr.sk

Účel spracúvania vymedzený osobitným zákonom
- čl. 13 ods. 1 písm. c) GDPR alebo § 19 ods. 1 písm. c) zákona. Účel vychádza u osobitných predpisov, na základe ktorých ministerstvo pre jednotlivé agendy spracúva osobné údaje.

Doba uchovávania
Podľa čl. 13 ods. 2 písm. a) GDPR alebo § 19 ods. 2 písm. a) zákona je doba uchovávania vymedzená osobitnými predpismi, na základe ktorých ministerstvo spracúva osobné údaje.

Právo dotknutej osoby
(čl. 13 ods. 2 písm. b) alebo § 19 ods. 2 písm. b) zákona)

Žiadosť dotknutej osoby (viď nižšie v prílohe) je možné doručiť osobne, písomne, elektronicky podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo emailom  na adresu „zodpovedna.osoba(at)mfsr.sk“. Súčasťou žiadosti (okrem podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom dotknutej osoby) je fotokópia dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.), na základe ktorého ministerstvo vierohodne autentifikuje oprávneného žiadateľa.

Právo podať návrh na začatie konania
Každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ods. 1 zákona na adresu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Príloha: