Späť Verzia pre tlač

Implementácia

aktualizované dňa: 24. 10. 2017

Implementačná jednotka Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v projekte Hodnoty za peniaze nastavuje harmonogram plnenia opatrení identifikovaných revíziou výdavkov a ich následný odpočet. Monitorovanie implementácie opatrení je kľúčové pre koordináciu politík a verejné vykazovanie výsledkov hodnotení.

Jednotka začala svoju činnosť v roku 2017 v priebehu implementácie opatrení z 1. kola revízií. Jej výstupom monitorovania budú pravidelné štvrťročné správy o plnení identifikovaných opatrení revízií.

Priebežná správa / Interim report

 

Kontakt:

Ing. Miriama Letovanec
riaditeľka
miriama.letovanec@vicepremier.gov.sk