Späť Verzia pre tlač

Školstvo

aktualizované dňa: 15. 06. 2017

Revízia výdavkov na regionálne a vysoké školstvo nadviaže na pripravovaný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania s cieľom efektívne alokovať dodatočné zdroje plynúce do školstva. V regionálnom školstve sa revízia zameria najmä na optimalizáciu siete škôl (nadviaže pritom na pilotné hodnotenie siete základných škôl), zvýšenie atraktivity povolania učiteľa vrátane systému odmeňovania. Identifikuje nástroje pre zvýšenie inklúzie a rovnosti vo vzdelávaní vrátane predškolského vzdelávania. Vo vysokom školstve prehodnotí proces akreditácie a spôsob financovania a hodnotenia výsledkov vysokoškolskej vedy. Preskúma systém sledovania uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce. Revízia prehodnotí súlad aktivít programovania štrukturálnych fondov s identifikovanými prioritami rezortu.

Štúdia pripravená v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky je začiatkom spolupráce na revízii výdavkov v školstve.  Cieľom materiálu je identifikovať možný priestor na racionalizáciu siete základných škôl a poskytnúť do diskusie relevantné údaje o jej možnostiach. Zároveň sa analyzujú finančné a nefinančné vplyvy, ktoré je potrebné zohľadňovať pri rozhodnutiach o racionalizácii siete.