Späť Verzia pre tlač

Prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie

aktualizované dňa: 18. 08. 2016

Správa piatich predsedov

Správa 5 predsedov predstavuje plán na prehĺbenie a dobudovanie Hospodárskej a menovej únie (HMÚ) v dvoch fázach, najneskôr do roku 2025. Politickí lídri na Euro samite v októbri 2014 vyzvali na vytvorenie konkrétnych mechanizmov na posilnenie koordinácie hospodárskej politiky, konvergencie a solidarity v Eurozóne, ako aj lepšiu správu hospodárskych záležitostí. Autori Správy, predseda Európskej komisie J.C. Juncker, predseda Európskej rady D. Tusk, predseda Euroskupiny J. Dijsselbloem, prezident ECB M. Draghi a predseda Európskeho parlamentu M. Schulz preto v júni 2015 navrhli okamžité kroky ako aj dlhodobejšie opatrenia na dobudovanie štruktúry hospodárskej, finančnej, fiškálnej a politickej únie.

Eurozóna má prejsť od súčasného systému pravidiel a usmernení pre tvorbu národných politik smerom k systému s väčšou mierou zdieľania suverenity. Po dosiahnutí významného stupňa hospodárskej konvergencie, finančnej integrácie, a tým aj lepšej vzájomnej dôvery členských štátov, by mohlo dôjsť k určitej forme zdieľania rizika. To by malo byť sprevádzané posilnenou demokratickou legitimitou, zodpovednosťou a silnejším inštitucionálnym základom. Správa piatich predsedov napríklad navrhuje vznik stabilizačnej funkcie pre Eurozónu, ktorá by pomáhala zmierňovať makroekonomické šoky. V prvom kroku by táto funkcia mohla nadviazať na Európsky fond pre strategické investície (EFSI), ďalej však Správa nešpecifikuje jej konkrétnu formu, iba princípy, na ktorých by mala fungovať. Presná koncepcia tejto funkcie bude úlohou expertnej konzultačnej skupiny, ktorá má preskúmať právne, ekonomické a politické aspekty jednotlivých dlhodobejších návrhov. Následne na jar roku 2017 Európska Komisia predloží bielu knihu, v ktorej zhodnotí pokrok v prvej fáze tohto procesu a navrhne právne kroky pre druhú fázu. 

Prehľad navrhovaných opatrení vo fázach:

Fáza 1  (1.júl 2015 – 30. Jún 2017)

 • Zjednodušenie fiškálnych pravidiel
 • Lepšia koordinácia hospodárskych politík v rámci Európskeho semestra
 • Posilnenie postupu pri makroekonomických nerovnováhach (MIP)
 • Vytvorenie národných rád pre konkurencieschopnosť
 • Vytvorenie Európskej fiškálnej rady
 • Vytvorenie jednotnej medzinárodnej reprezentácie eurozóny
 • Dokončenie bankovej únie, vrátane konkrétnych krokov ku vytvoreniu európskeho systému poistenia vkladov
 • Spustenie únie kapitálových trhov

Fáza 2  (Od roku 2017)

 • Záväznejší proces hospodárskej konvergencie: zavádzanie spoločných štandardov v oblasti pracovných trhov, konkurencieschopnosti, podnikateľského prostredia, verejnej správy
 • Vytvorenie makroekonomického stabilizačného nástroja
 • Integrovanie Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) do právneho rámca EÚ
 • Vznik Európskeho ministerstva financií