Späť Verzia pre tlač

Záchranné mechanizmy

aktualizované dňa: 18. 08. 2016

European Financial Stability Facility (EFSF/Euroval I.)

Európsky nástroj finančnej stability (EFSF), tzv. euroval1 je medzinárodná akciová spoločnosť, ktorú založili členské štáty eurozóny s cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu v Európe poskytovaním finančnej pomoci krajinám eurozóny, ktoré stratili prístup k finančným trhom. EFSF si požičiava na finančných trhoch za zvýhodnených podmienok, nakoľko jej finančné záväzky sú priamo garantované jej akcionármi, t.j. členskými štátmi. Tieto finančné zdroje EFSF následne prepožičiava členskému štátu, ktorému bola pomoc schválená. EFSF od 1.7.2013 nemôže byť použitý na nové programy finančnej pomoci, nakoľko tieto aktivity od neho prebral Európsky mechanizmus pre stabilitu (European Stability Mechanism - ESM).

Z EFSF bola poskytnutá finančná pomoc nasledovným členským štátom eurozóny: Írsko, Portugalsko, Grécko.

Podrobnejšie informácie o EFSF

European Stability Mechanism (ESM/Euroval II.)

Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM), tzv. euroval2 je trvalým mechanizmom vytvoreným v októbri 2010 medzi členskými štátmi eurozóny s cieľom nahradiť svojho dočasného predchodcu – EFSF.

Cieľ ESM je rovnaký ako v prípadoch  EFSF. Hlavným rozdielom je to, že ESM má k dispozícii vlastný kapitál, ktorý doňho vložili jeho členské štáty. Z ESM bola poskytnutá finančná pomoc nasledovným členským štátom eurozóny: Španielsko, Cyprus, Grécko.

Podrobnejšie informácie o ESM

Finančná pomoc členským štátom eurozóny z finančných mechanizmov EFSF a ESM

Grécko
1.program
schválená výška programu: 80 mld. EUR;
vyplatené prostriedky: 52,9 mld. EUR;
zdroj: bilaterálne pôžičky členských štátov eurozóny s výnimkou SR;
čerpanie prostriedkov: (máj 2010 – apríl 2012);
Prvý program bol predčasne ukončený v apríli 2012 po schválení druhého programu.

2. program
schválená výška programu: 144,6 mld. EUR;
vyplatené prostriedky: 143,6 mld. EUR;
zdroj: EFSF;
čerpanie prostriedkov: (marec 2012 – jún 2015)
Súčasťou druhého programu je aj dobrovoľná účasť súkromného sektora na výmenne gréckych dlhopisov (tzv. PSI – zapojenie súkromného sektora).

3. program
schválená výška programu: 86 mld. EUR;
doteraz vyplatené prostriedky: 28,9 mld. EUR;
zdroj: ESM;
čerpanie prostriedkov: (jún 2015 – august 2018)

Írsko
schválená výška programu: 17,7 mld. EUR;
vyplatené prostriedky: 17,7 mld. EUR;
zdroj: EFSF;
čerpanie prostriedkov: (február 2011 – december 2013)
Írsko úspešne ukončilo program v decembri 2013.

Portugalsko
schválená výška programu: 26 mld. EUR;
vyplatené prostriedky: 26 mld. EUR;
zdroj: EFSF;
čerpanie prostriedkov: (jún 2011 – máj 2014)
Portugalsko úspešne ukončilo program v máji 2014.

Španielsko – finančné prostriedky určené na rekapitalizáciu španielskeho bankového sektora
schválená výška programu: do 100 mld. EUR;
vyplatené prostriedky: 41,3 mld. EUR;
zdroj: ESM;
čerpanie prostriedkov: (december 2012 – február 2013)
Španielsko úspešne ukončilo program v decembri 2013.

Cyprus
schválená výška programu: 9 mld.EUR;
vyplatené prostriedky: 5,35 mld. EUR;
zdroj: ESM;
čerpanie prostriedkov: (máj 2013 – marec 2016)