Späť Verzia pre tlač

Revízia výdavkov

aktualizované dňa: 15. 06. 2017


Revízia výdavkov je štandardný nástroj v krajinách OECD na efektívnejšie dosahovanie cieľov verejnej politiky. Pomáha vládam hľadať priestor na lepšie využívanie verejných prostriedkov, ako aj úspory nevyhnutné na splnenie národných aj európskych fiškálnych záväzkov.

Revízia výdavkov hodnotí účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikuje opatrenia, ktoré zvyšujú hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožňuje fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády.

Spoločné analytické tímy Ministerstva financií a vecne príslušného ministerstva pripravujú finálne správy s opatreniami a akčným plánom ich plnenia. Správy budú súčasťou štandardného rozpočtového procesu.

Vláda SR týmto procesom plní záväzok programového vyhlásenia vlády „pravidelne a systematicky revidovať verejné výdavky tak, aby v horizonte volebného obdobia posúdila väčšinu verejných výdavkov, vrátane daňových s cieľom dosiahnuť ich vyššiu efektívnosť, lepšie služby štátu a konsolidované verejné financie“. Hodnotenie výdavkov je jedným z opatrení pre zvýšenie kvality verejných financií v Programe stability, ako aj v Národnom programe reforiem .
 
V prvom roku projektu, v roku 2016, boli revízie zamerané na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu.


Informatizácia

Revízia výdavkov na informatizáciu identifikovala opatrenia s potenciálom ročných  úspor 22 až 40 mil. eur pri lepšom nákupe licencií, telekomunikačných služieb a využívaní vládneho cloudu a vyššiu hodnotu existujúcich investícii vo výške 4 mil. eur ročne (slovensko.sk, eID). Správa identifikuje návrhy na zlepšenie procesov a opatrenia, ktoré umožnia efektívnejšie hodnotiť a riadiť štátne IT. 

 

Zdravotníctvo

Revízia výdavkov na zdravotníctvo si stanovila za výdavkový cieľ identifikovať možné úspory predovšetkým vo výdavkoch na zdravotnú starostlivosť a následne ich využiť na efektívne a nevyhnutné investície do lôžkových zariadení ako aj tlmenie rastu výdavkov na úrovni tempa rastu cien v ekonomike. Výsledkovým cieľom revízie je zníženie počtu úmrtí odvrátiteľných systémom zdravotnej starostlivosti na úroveň priemeru krajín V3.

 

 

Doprava

Revízia výdavkov na dopravu  navrhla opatrenia na zefektívnenie súčasnej investičnej obálky pri zachovaní jej veľkosti a zefektívnenie jednotkových prevádzkových nákladov udržateľným spôsobom na dopravu v kapitole MDVRR SR. Cieľom verejných dopravných investícií a politík je rozvíjať dopravu tak, aby umožnila prepravu tovarov a osôb rýchlo, kvalitne, bezpečne, s čo najnižšími negatívnymi externalitami a za primeranú cenu v oblastiach, kde to nedokáže zabezpečiť súkromný sektor.

 

 

Školstvo

Revízia výdavkov na regionálne a vysoké školstvo nadviaže na pripravovaný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania s cieľom efektívne alokovať dodatočné zdroje plynúce do školstva. V regionálnom školstve sa revízia zameria najmä na optimalizáciu siete škôl (nadviaže pritom na pilotné hodnotenie siete základných škôl), zvýšenie atraktivity povolania učiteľa vrátane systému odmeňovania. Identifikuje nástroje pre zvýšenie inklúzie a rovnosti vo vzdelávaní vrátane predškolského vzdelávania. Vo vysokom školstve prehodnotí proces akreditácie a spôsob financovania a hodnotenia výsledkov vysokoškolskej vedy. Preskúma systém sledovania uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce. Revízia prehodnotí súlad aktivít programovania štrukturálnych fondov s identifikovanými prioritami rezortu.

Štúdia pripravená v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky je začiatkom spolupráce na revízii výdavkov v školstve.  Cieľom materiálu je identifikovať možný priestor na racionalizáciu siete základných škôl a poskytnúť do diskusie relevantné údaje o jej možnostiach. Zároveň sa analyzujú finančné a nefinančné vplyvy, ktoré je potrebné zohľadňovať pri rozhodnutiach o racionalizácii siete.

 

Trh práce a sociálne politiky

Revízia výdavkov na politiky trhu práce a sociálne politiky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej Poisťovne sa zameria na možné zlepšenie účinnosti a adresnosti politík predovšetkým vo výdavkoch na sociálne transfery a poistenie, dôchodky, sociálne služby, politiky zamestnanosti a prevádzku a investície ministerstva, jeho úradov a Sociálnej poisťovne, pri zachovaní rozpočtovanej úrovni výdavkov. Cieľom je zvýšiť zamestnanosť a znížiť podiel obyvateľstva ohrozeného chudobou.

Životné prostredie

Revízia výdavkov na životné prostredie navrhne opatrenia na zefektívnenie investičnej obálky, zvýšenie účinnosti programov na ochranu životného prostredia a zníženie jednotkových prevádzkových nákladov udržateľným spôsobom v kapitole Ministerstva životného prostredia SR. Cieľom verejných investícií a politík v oblasti životného prostredia je zvyšovanie kvality životného prostredia.

Revízia výdavkov na životné prostredie sa realizuje v spolupráci s Inštitútom environmentálnej politiky.

Finančná správa

Analýza hodnoty za peniaze sa venuje efektívnosti výdavkov a činností Finančnej správy Slovenskej republiky (FS SR). Analýza sa zameriava na tri hlavné funkčné oblasti daňových úradov (daňové kontroly, vymáhanie daňových nedoplatkov a správu daní) a na hlavné colné funkcie (správa spotrebných daní, colný dohľad a správa cla). Štúdia ukazuje priestor na zlepšenie efektívnosti výdavkov FS SR v medzinárodnom, ako aj vnútroštátnom kontexte. Závery indikujú možnosti realokácie vynaložených zdrojov a poskytujú odporúčania pre lepší výber daní a ciel v kontexte hodnoty za peniaze.

Úrady práce

Analýza hodnoty za peniaze pripravená v spolupráci s Analytickým centrom na rezorte práce sa venuje efektivite a účinnosti výdavkov na služby zamestnanosti. Štúdia odhaduje priestor na zlepšenie prevádzkovej efektívnosti úradov práce pri umiestňovaní nezamestnaných na trhu práce. Zároveň sa v nej hodnotí, do akej miery vybrané nástroje aktívnych opatrení trhu práce zlepšujú šance účastníkov pri hľadaní práce v porovnaní s podobnou skupinou nezúčastnených nezamestnaných. Závery analýzy identifikujú možnosti realokácie zdrojov na prevádzku a nástroje aktivácie s cieľom lepšieho umiestňovania nezamestnaných na trhu práce pri rovnakých zdrojoch.