Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 1/2016-U k ukončeniu pomoci z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 - 2014

aktualizované dňa: 28. 06. 2016

Usmernenie svojím obsahom vychádza z národnej legislatívy, z podmienok stanovených v Systéme financovania a finančného riadenia FM EHP a NFM pre programové obdobie 2009 – 2014 (ďalej aj "Systém") a predpisov platných v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, nariadenia o implementácii Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 a nariadenia o implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014 (ďalej spoločne len "nariadenia").

V usmernení sú definované jednotlivé povinnosti relevantných subjektov zapojených do implementácie FM EHP a NFM 2009 – 2014 na národnej úrovni a postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny vo väzbe na ukončenie pomoci v programovom období 2009 – 2014.

Usmernenie nadobúda účinnosť dňa 01.07.2016.

Subjekty zapojené do finančného riadenia FM EHP a NFM v programovom období 2009 – 2014 sú povinné zapracovať postupy tohto usmernenia do svojich riadiacich dokumentov a vnútorných predpisov a zabezpečiť informovanosť smerom k prijímateľovi a svojim zmluvným stranám najneskôr do 31.07.2016.

 Usmernenie (verzia 1.0) nadobúda účinnosť: 1.7.2016

Príloha: