Späť Verzia pre tlač

Príspevok č. 20 - Metodické usmernenie č. MF/011201/2016-1411 k vypracovaniu štatútu vnútorného auditu podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príloha: