Späť Verzia pre tlač

Úrad vládneho auditu

aktualizované dňa: 16. 05. 2016

Adresa: Drieňová 34, 826 50 Bratislava
Tel:  02/48 21 29 11
Fax: 02/48 21 29 99
e-mail: uva@uva.sk
internet: www.uva.gov.sk
štatutárny zástupca: JUDr. Oľga Polášková, riaditeľka

O úrade:
Úrad vládneho auditu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so sídlom vo Zvolene bol zriadený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2016. Úrad vládneho auditu zriadil s písomným súhlasom ministerstva financií Slovenskej republiky svoje pracoviská v Bratislave a v Košiciach.
Úrad vládneho auditu je rozpočtová organizácia svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo financií “).
Úrad vládneho auditu riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“).

Pôsobnosť, kompetencie a právomoci v oblasti vládneho auditu:
•vykonáva vládny audit podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa osobitných predpisov (napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov(zákon o štátnej pomoci), zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
•rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
•ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami zo zahraničia poskytnutými na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ak ich poskytnutie je podmienkou poskytnutia týchto finančných prostriedkov,
•rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane v rozsahu podľa osobitného predpisu (§ 50 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov),
•ukladá a vymáha sankcie za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými ako podiel zaplatenej dane, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu,
•poskytuje súčinnosť ministerstvu financií pri výkone jeho pôsobnosti podľa § 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
•hodnotí kvalitu vykonávania finančnej kontroly a vnútorného auditu,
•plní ďalšie úlohy neuvedené v § 4 ods. 4 ako je uvedené v predchádzajúcich odrážkach zákona  č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak tak ustanovujú osobitné predpisy (napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).


Úrad vládneho auditu je oprávnený vykonávať vládny audit v:
•orgáne verejnej správy,
•obci, vyššom územnom celku, nimi zriadených alebo založených právnických osobách, a to vládny audit verejných financií, ktoré tvoria príjmy rozpočtu obce a príjmy rozpočtu vyššieho územného celku podľa osobitného predpisu, a ich použitie,
•právnickej osobe, ku ktorej orgán verejnej správy vykonáva funkciu zakladateľa, zriaďovateľa alebo v ktorej orgán verejnej správy vykonáva akcionárske práva alebo práva vyplývajúce z vlastníctva majetkových podielov; v právnickej osobe, ku ktorej vykonáva funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa Slovenská informačná služba, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch, alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
•osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej sú poskytované verejné financie, ktorej boli poskytnuté verejné financie, za ktoré zodpovedá orgán verejnej správy alebo ktorej boli poskytnuté verejné financie v súlade s osobitným predpisom v osobe, ktorej alebo prostredníctvom ktorej Slovenská informačná služba poskytuje verejné financie, vykonáva vládny audit ministerstvo financií za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch alebo medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
•inej osobe, ako je uvedené v predchádzajúcich odrážkach, ak tak ustanovuje osobitný predpis (napríklad zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Hlavným účelom a cieľom vládneho auditu prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007-2013 je:
•získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (systémový audit),
•získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (audit operácií).


Vládne audity prostriedkov EÚ sa vykonávajú:
•v zmysle uznesenia vlády č. 396/2007 k Analýze administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 – 2013,
•podľa článku 62 nariadenia Rady Európskych spoločenstiev (ďalej aj „ES“) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej aj „nariadenie č. 1083/2006“), článkov 16, 17, 18 a 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (ďalej aj „nariadenie č. 1828/2006“), článku 61 nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (ďalej aj „nariadenie č. 1198/2006“) a článkov 42, 43, 44 a 49 nariadenia Komisie (ES) č. 498/2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (ďalej aj „nariadenie č. 498/2007“),
•podľa článku 28, ods. 1 písm. b) rozhodnutia Rady (ES) č. 435/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 – 2013,
•podľa článku 32, ods. 1 písm. b) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 574/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 – 2013,
•podľa článku 30, ods. 1 písm. b) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 573/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 – 2013,
•podľa článku 30, ods. 1 písm. b) rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 575/2007/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 – 2013.