Späť Verzia pre tlač

O projekte

aktualizované dňa: 20. 04. 2017

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na
http://www.opevs.eu/.

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 2 321 479,07
Obdobie realizácie projektu: máj 2016 – december 2020
Kód projektu: 314110D977

Cieľom projektu je posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni. Tento cieľ projektu je realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania a stáží pre analytických zamestnancov. V rámci vzdelávania je umožnená účasť zamestnancov na kurzoch organizovaných vybranými najlepšími vzdelávacími inštitúciami najmä v zahraničí. Projektom budú spätne pokryté náklady spojené s účasťou na vzdelávaní (poplatky, cestovné, ubytovanie). V rámci podpory stáží je zabezpečená ich organizácia a preplácanie vzniknutých nákladov (cestovné a ubytovanie). Stáže sú organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy krajiny dosahujúcej excelentné výsledky.

Partneri:
1.   Finančné riaditeľstvo SR
2.   Kancelária prezidenta SR
3.   Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
4.   Ministerstvo dopravy a výstavby SR
5.   Ministerstvo financií SR (hlavný partner)
6.   Ministerstvo hospodárstva SR
7.   Ministerstvo kultúry SR
8.   Ministerstvo obrany SR
9.   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
10. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
11. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
12. Ministerstvo vnútra SR
13. Ministerstvo zahraničných vecí SR
14. Ministerstvo zdravotníctva SR
15. Ministerstvo životného prostredia SR
16. Najvyšší kontrolný úrad
17. Protimonopolný úrad SR
18. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
19. Úrad pre verejné obstarávanie
20. Úrad vlády SR
21. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny