Späť Verzia pre tlač

Zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky

aktualizované dňa: 08. 03. 2016

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že vo Finančnom spravodajcovi, ročník 2016, je zverejnený Príspevok č. 7 - Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009754/2016-442 na zúčtovanie dotácií poskytnutých Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Príjemca dotácie je povinný zúčtovať dotáciu elektronicky. Nevykonanie zúčtovania podľa vyššie uvedeného pokynu sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a podlieha sankciám podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky informácie k zúčtovaniu dotácií sú zverejnené na webovom sídle ministerstva financií http://dotacie.mfsr.sk.