Späť Verzia pre tlač

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74, kt. sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, kt. sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účt.závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účt. jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, kt. nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania

Príloha: