Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 2. decembra 2015 č. MF/19751/2015-74, kt. sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, kt. sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účt. závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účt. závierky na zverejnenie pre účt. jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, kt. nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Príloha: