Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 2. decembra 2015 č. MF/18451/2015-74, kt. sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13.12. 2007 č. MF/27076/2007-74, kt. sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účt. závierky pre účt. jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, kt. podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia

Príloha: