Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 11. novembra 2015 č. MF/020367/2015 -74, kt. sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 10. 12. 2008 č. MF/22273/2008-74, kt. sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, inštitúcie elektronických peňazí a pobočky zahraničných finančných inštitúcií...

Príloha: