Späť Verzia pre tlač

opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. októbra 2015 č. MF/19940/2015-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/22164/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky

Príloha: