Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR zo 16. septembra 2015 č. MF/015246/2015-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15.12.2015 č. MF/26131/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálne účtovnej závierky zostavenej podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania pre účt. jednotky zostavujúce účt. závierky podľa § 17a zákona, kt. sú banky, pobočky zahr. bánk, správcovské spoločnosti, pobočky zahr. sprácov. spoločností

Príloha: