Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 16. 9. 2015 č. MF/14725/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2011, č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Príloha: