Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 2/2015 - U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020

aktualizované dňa: 13. 08. 2015

Usmernenie podrobnejšie rozpracováva postupy informačných a finančných tokov pri riešení nezrovnalostí a finančných opráv na národnej úrovni ako aj vo vzťahu k rozpočtu EÚ a Európskej komisii a zavedený režim ročného zúčtovania poskytnutých prostriedkov z rozpočtu EÚ medzi členským štátom a Európskou komisiou, pričom nadväzuje na základný rámec stanovený Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020.

Usmernenie reflektuje požiadavky právne záväzných aktov EÚ ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov SR v platnom znení, najmä podmienky osobitného predpisu č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vybrané procesy a postupy vyplývajúce z doteraz nevydaných právne záväzných aktov EÚ (delegované a implementačné nariadenia) pre oblasť nezrovnalostí, finančných opráv a účtov alebo súvisiacich metodických postupov OCKÚ OLAF, CKO alebo OA budú detailnejšie rozpracované a doplnené po ich vydaní prostredníctvom ďalšej aktualizácie tohto usmernenia. Obdobne podrobnejšie postupy pre evidenciu a spracovanie údajov k nezrovnalostiam, finančným opravám a vysporiadaniu finančných vzťahov v ITMS2014+, funkcionality a procesné toky (workflow) budú predmetom ďalších aktualizácií tohto usmernenia. 

Postupy v tomto usmernení boli vypracované so zreteľom na vývoj potreby zlepšiť ochranu finančných prostriedkov poskytovaných z rozpočtu EÚ v podmienkach SR a nadväzujú na pravidlá schválené dokumentom Národná stratégia ochrany finančných záujmov EÚ v SR na základe uznesenia vlády SR č. 18/2015. 

Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu stanovené týmto usmernením, resp. všetky ustanovenia tohto usmernenia týkajúce sa riadiaceho orgánu v rozsahu písomného poverenia riadiaceho orgánu v písomnej zmluve uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a sprostredkovateľským orgánom.

Aktualizácia usmernenia č. 2/2015 k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 2.0

Rozsah zmien aktualizácie usmernenia sa týka najmä úprav a doplnení:

  • vyplývajúcich z požiadaviek právne záväzných aktov EÚ ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov SR v platnom znení, najmä podmienok zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • vyplývajúcich z vydaných delegovaných a implementačných nariadení Európskej komisie pre oblasť oznamovania nezrovnalostí, frekvencie a formátu správ o nezrovnalostiach a pre oblasť nevymožiteľných súm,
  • o prílohy k usmerneniu: príloha 1 Kódovník OLAF, príloha 2 Formulár Správa o zistenej nezrovnalosti z ITMS2014+, príloha 3 Pokyn na vypĺňanie údajov o nezrovnalosti v ITMS2014+, príloha 4 Workflow pre nezrovnalosti, príloha 5 Spracovanie najčastejších prípadov nezrovnalostí

Usmernenie nadobúda účinnosť 1. júla 2016.

Príloha: