Späť Verzia pre tlač

Program FISCALIS

aktualizované dňa: 21. 04. 2015

Program Fiscalis 2020 je programom Európskej únie (EÚ) zameraným na spoluprácu v oblasti daní. Aktivity zamerané na spoluprácu v oblasti daní (a colníctva) realizuje EÚ už od roku 1990. Predchodcom súčasného Fiscalis 2020 bol program Matthaeus, ktorý bol v roku 1998 v daňovej sfére nahradený programom Fiscalis 1998 – 2002 a neskôr nasledovali Fiscalis 2003 – 2007 a Fiscalis 2013.

Pridaná hodnota programu Fiscalis 2020 spočíva vo vytvorení podmienok pre zamestnancov štátnej a verejnej správy účastníckych krajín programu (najmä, ale nie výlučne členské štáty EÚ) na vzájomnú výmenu informácií, vedomostí a skúseností a administratívnu spoluprácu, čím program prispieva k posilneniu jednotného vykonávania právnych predpisov EÚ v oblasti daní, zvýšeniu administratívnej kapacity daňových orgánov a zlepšeniu vzájomnej spolupráce pri hľadaní riešení v otázkach daní harmonizovaných na úrovni EÚ. Pri implementácii programu Fiscalis 2020 sa kladie dôraz najmä na podporu boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu, na zníženie administratívnej záťaže daňových orgánov a nákladov daňovníkov na dodržiavanie predpisov a na predchádzanie prípadov dvojitého zdaňovania.

Základným dokumentom, na základe ktorého prebieha realizácia programu Fiscalis 2020, je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje akčný program na zlepšenie fungovania daňových systémov v Európskej únii na obdobie rokov 2014 – 2020 (Fiscalis 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1482/2007/ES.

Nariadenie Fiscalis 2020