Späť Verzia pre tlač

Usmernenie č. 1/2015 - U k nastaveniam administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

aktualizované dňa: 26. 01. 2015

Usmernenie k nastaveniam administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „usmernenie“) svojim obsahom vychádza z potreby spresnenia a doplnenia Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, Usmernenia MF SR č. 16/2008-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Usmernenie č. 2/2015 - U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020.

Sekcia európskych fondov MF SR aktualizuje toto usmernenie na účely nastavenia administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ (výdavkov schválených v súhrnnej žiadosti o platbu certifikačným orgánom) prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny a neoprávnených výdavkov konečných užívateľov[1] v rámci národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia  a Operačného programu Ľudské zdroje v nadväznosti na novelu zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 1.1.2015. Uvedená zmena postupov bola predmetom diskusie a hodnotenia auditu EK A-Rep č. 2014-1832 2014/SK/REGIO/C4/1397/1, ktorý odporučil pripravované zmeny v postupoch národných projektov prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ako aj uplatňovanie rovnakého prístupu v programovom období 2014 – 2020.

V usmernení sú definované povinnosti všetkých subjektov zapojených do implementácie národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje na národnej úrovni, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny vo väzbe na spracovanie súvisiacich dokladov správa o zistenej nezrovnalosti, žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov a oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Uvedené usmernenie je potrebné chápať ako stanovenie minimálnych požiadaviek na národnej úrovni, pričom zainteresované subjekty môžu pristúpiť k ďalšiemu podrobnejšiemu rozpracovaniu pravidiel a doplneniu svojich riadiacich dokumentov, vrátane interného manuálu procedúr riadiaceho orgánu a platobnej jednotky.

 V prípade skutočností súvisiacich s procesmi administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ v rámci národných projektov SOP Ľudské zdroje programového obdobia 2004 – 2006 sa aplikácia postupov uvedených v tomto usmernení uplatní primerane.  [1] V súlade s § 3 ods. 2d) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pod konečným užívateľom rozumie užívateľ

Aktualizácia usmernenia č. 1/2015 - U k nastaveniam administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie nezrovnalostí s dopadom na rozpočet EÚ prijímateľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národných projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, verzia 2.0 nadobúda účinnosť 22.08.2016

Príloha: