Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21230/2014-31, ktorým sa mení ....

aktualizované dňa: 31. 12. 2014

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. MF/21230/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov

Príloha: