Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31, ktorým sa mení...

aktualizované dňa: 31. 12. 2014

Opatrenie  Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. MF/21227/2014-31,  ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek  individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky  pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Príloha: