Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31, ktorým sa mení......

aktualizované dňa: 31. 12. 2014

OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Príloha: